KTO SME

Sme skupina jednotlivcov a subjektov, ktoré spojila spoločná potreba zdieľať skúsenosti z praxe a vyhľadávať ľudí s rovnakými alebo podobnými cieľmi. Zasadzujeme sa o pozitívne zmeny v spoločnosti a podnikáme kroky pre nápravu problematických oblastí. Možnosti rastu a rozvoja vidíme v rámci medziodborovej spolupráci, v prepájanie ľudí, poznatkov a skúseností.

KOHO OSLOVUJEME

Oslovujeme ľudí, ktorí majú úprimný záujem o navrátenie a udržiavanie tradičných hodnôt a na ich začlenenie do správanie spoločnosti. Tradičné hodnoty ako pravdovravnosť, čestnosť v rokovaní a obchodovaní, rodinná etika a tradičné manželstvo, úcta k prírode i duchovným hodnotám, rešpekt k tradičným remeslám, poučením z histórie a podobne.

ČO JE NAŠÍM ZÁMEROM?

Prostredníctvom týchto stránok poskytujeme príležitosť pre komunikáciu a spoluprácu rozmanitých skupín osôb. Vďaka vám tak môžeme v jednom spoločnom priestore pozorovať a prípadne aktívne pomôcť riešiť témy, ktoré ovplyvňujú náš život a zdieľať skúsenosti a inšpirovať sa na príkladoch z praxe. Máme ambíciu vďaka obsahu stránok odhaľovať smerovanie a vývoj rôznych oblastí spoločnosti a pobádať občiansku spoločnosť k aktívnemu podieľanie sa na vytváraní budúcnosti.

Naším zámerom je, aby sa návštevníci stránok dozvedeli o tom, čo robia ostatní, čo presadzujú, za čo bojujú a ako sa im v tom darí. Každý sa môže slobodne rozhodnúť, či sa do jednotlivých oblastí zapoja, alebo či bude iba sledovať ich vývoj. Za týmto účelom na stránkach poskytujeme možnosti komentovanie článkov alebo otvorený čitateľský klub a kalendár akcií.

Naším cieľom je tiež pripomínať pozitívne stránky našej spoločnosti a morálne odkazy významných osobností. Tých, ktoré smerujú k morálnym vzorom, znovuobjavenie etických hraníc a spoluzodpovednosti za budúcnosť pre nás i ďalšie generácie.

Výsledkom má byť alternatívne médium podporujúce projekty a aktivity s rovnakým alebo podobným cieľom, a to prostredníctvom zdieľania, výmeny skúseností, informácií a pomocou konkrétnej spolupráce.

NAŠE POSLANIE

Chceme spájať na zdieľanie a k spolupráci ľudí, ktorí sa chcú zo svojej vlastnej vôle zasadzovať o pozitívne zmeny v spoločnosti a podnikať skutočné kroky pre nápravu problematických oblastí.

Uvedomujeme si, že konzumný životný štýl so všetkými negatívami, ktoré prináša, je pre mnohých z nás už úplne nevyhovujúci. Doba, ale aj ľudia si žiadajú zmenu a my túto zmenu chceme pomôcť presadiť.

 

Riešenie vidíme v:

 

Spolupráci a zdieľaní - miesto konkurenčného boja

Vzájomnej nezištnej pomoci a podpore - miesto žitia na úkor, z energie a z práce druhých

Zodpovednosti za činy a rozhodnutia - miesto tolerovanie ("hádzanie bremien na cudzích bedrá")

Vzájomné kontrole - miesto tolerancie neprávosti

Hľadanie a ochrane spravodlivosti a múdrosti - miesto obhajoby nespravodlivosti a stupidity

Aktívne prístupu - miesto spoliehania sa na čosi, či kohosi

Pochopenie, odpúšťanie, toleranciu - miesto ukrivdenosti, nenávisti, neznášanlivosti

Ochrane, starostlivosť, obetiach - miesto útokov, zanedbanie, zrady

Statočnosti, hrdinstvo - miesto strachu, zbabelosti

Súcitu a empatiu - miesto bezcitnosti

Umiernenosti a striedmosti - miesto nadmernej spotreby

Veľkorysosti - miesto malichernosti

Slobode - miesto závislosti

 

V ČOM SA ODLIŠUJEME

Veľké množstvo súčasných webových projektov je zamerané na biznis a na zisk. My neočakávame okamžitý materiálny zisk tohto projektu a nemáme iné "postranné" úmysly ( "manipulácia" za účelom predaja tovaru čí služieb, získanie určitej moci, či osobných výhod, ...), to by bolo nezlučiteľné s víziou, filozofiou a cieľom projektu. Veríme v jeho nadčasovosť a potrebnosť. Veríme, že určitá časť ľudí tento projekt privíta s úľavou a radosťou, že v tomto "bláznivom, chaotickom a svojím spôsobom bezohľadnom svete" nie sú sami, kto túži po zmene a sú ochotní pre túto zmenu niečo urobiť, obetovať či investovať (nech sú to voľný čas, schopnosti, skúsenosti, energie, či finančné zdroje, ... pohodlie, istoty).

Veríme, že sa nám spoločne podarí priviesť k životu ako protiváhu tomuto súčasnému konzumnému spôsobu bytia, nové poprípade už zabudnuté vzorce správania, ktoré napomôžu položiť a pospájať základné kamene stavby spoločnosti, ktorej piliermi budú sú spomínané etické a morálne hodnoty.

 

NAŠE MOTTO:

 

Každý môže začať so zmenami sám pri sebe

Zmeň seba a tým inšpiruješ ostatní

Seba zmeniť môžeš, ale môžeš niekoho prinútiť, aby sa stal lepším?

Podpor celok, podporíš tým aj sám seba

Nebojujme medzi sebou, ale spolupracujme

Spolupráca nie súťaženie

Učme sa z praxe, prežité je viac, než naučené

Ochraňuj prírodu, je to dar

Ochraňuj život, je posvätný

Ochraňujme duchovné a morálne hodnoty, sú zárukou budúcnosti

Je na čase prevziať zodpovednosť za svoj život a nespoliehať sa, že nejaký politik,

lekár alebo vedec či vonkajšie sily za nás všetko vyrieši

Ak ukážeš na zlo, tak ho nečiníš, ale pomáhaš ho rozpoznať ostatným,

ak však pred ním zavrieš oči, ako by si ho konal tiež

 

Výstižne sa vyjadrili:

 

p. Edmund Burke

„Jediná vec je nevyhnutná pre triumf zla, aby dobrí ľudia nerobili nič.“

 

Martin Niemöller

„Keď prišli nacisti pre komunistov, mlčal som - nebol som predsa komunista.
Keď zatvárali sociálnych demokratov, mlčal som - nebol som predsa sociálny demokrat.
Keď prišli pre odborárov, mlčal som - nebol som predsa odborár.
Keď prišli pre mňa, nebol už nikto, kto by sa mohol ozvať.“

 

Lev Nikolajevič Tolstoj

„Musíme milovať pravdu tak, aby sme boli v každom okamihu pripravení zriecť sa všetkého,

čo sme predtým považovali za pravdu, keď spoznáme pravdu vyššiu.“

 

Martin Luther King

Až sa svet obzrie za 20. storočím, bude plakať. Nie preto, že bolo naplnené krutostí,

ale preto, že dobrí ľudia mlčali.

 

Johan Wolfgang von Goethe

„Nikto nie je tak beznádejne zotročený, ako tí, ktorí falošne veria, že sú slobodní.“

 

Zapojte sa. Posielajte podnety a návrhy na spoluprácu.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s nami už prepojili!

Logotyp Vox Populi