KDO JSME

Jsme skupina jednotlivců a subjektů, které spojila společná potřeba sdílet zkušenosti z praxe a vyhledávat lidi se stejnými či podobnými cíli. Zasazujeme se o pozitivní změny ve společnosti a podnikáme kroky pro nápravu problematických oblastí. Možnosti růstu a rozvoje vidíme v mezioborové spolupráci, v propojování lidí, poznatků a zkušeností.

KOHO OSLOVUJEME

Oslovujeme lidi, kteří mají upřímný zájem o navrácení a udržování tradičních hodnot a na jejich začlenění do chování společnosti. Tradiční hodnoty jako pravdomluvnost, čestnost v jednání a obchodování, rodinná etika a tradiční manželství, úcta k přírodě i duchovním hodnotám, respekt k tradičním řemeslům, poučením z historie a podobně.

CO JE NAŠÍM ZÁMĚREM?

Prostřednictvím těchto stránek poskytujeme příležitost pro komunikaci a spolupráci rozmanitých skupin osob. Díky vám tak můžeme v jednom společném prostoru pozorovat a případně aktivně pomoci řešit témata, která ovlivňují náš život a sdílet zkušenosti a inspirovat se na příkladech z praxe. Máme ambici díky obsahu stránek odhalovat směřování a vývoj různých oblastí společnosti a pobízet občanskou společnost k aktivnímu podílení se na vytváření budoucnosti.

Naším záměrem je, aby se návštěvníci stránek dozvěděli o tom, co dělají ostatní, co prosazují, za co bojují a jak se jim v tom daří. Každý se může svobodně rozhodnout, zda se do jednotlivých oblastí zapojí, nebo zda bude pouze sledovat jejich vývoj. Za tímto účelem na stránkách poskytujeme možnosti komentování článků nebo otevřený čtenářský klub a kalendář akcí.

Naším cílem je rovněž připomínat pozitivní stránky naší společnosti a morální odkazy významných osobností. Těch, které směřují k morálním vzorům, znovuobjevení etických hranic a spoluzodpovědnosti za budoucnost pro nás i další generace.

Výsledkem má být alternativní médium podporující projekty a aktivity se stejným či podobným cílem, a to prostřednictvím sdílení, výměny zkušeností, informací a pomocí konkrétní spolupráce.

NAŠE POSLÁNÍ

Chceme spojovat ke sdílení a ke spolupráci lidi, kteří se chtějí ze své vlastní vůle zasazovat o pozitivní změny ve společnosti a podnikat skutečné kroky pro nápravu problematických oblastí.

Uvědomujeme si, že konzumní životní styl se všemi negativy, které přináší, je pro mnohé z nás již naprosto nevyhovující. Doba, ale i lidé si žádají změnu a my tuto změnu chceme pomoci prosadit.

 

Řešení vidíme ve:

 

Spolupráci a sdílení – místo konkurenčního boje

Vzájemné nezištné pomoci a podpoře – místo žití na úkor, z energie a z práce druhých

Zodpovědnosti za činy a rozhodnutí – místo tolerování (“házení břemen na cizích bedra“)

Vzájemné kontrole – místo tolerance nepravosti

Hledání a ochraně spravedlnosti a moudrosti – místo obhajoby nespravedlnosti a stupidity

Aktivní přístupu – místo spoléhání se na cosi, či kohosi

Pochopení, odpouštění, toleranci – místo ukřivděnosti, nenávisti, nesnášenlivosti

Ochraně, péči, obětech - místo útoků, zanedbání, zrady

Statečnosti, hrdinství – místo strachu, zbabělosti

Soucitu a empatii – místo bezcitnosti

Umírněnosti a střídmosti – místo nadměrné spotřeby

Velkorysosti – místo malichernosti

Svobodě – místo závislosti

 

V ČEM SE ODLIŠUJEME

Velké množství současných webových projektů je zaměřeno na byznys a na zisk. My neočekáváme okamžitý materiální zisk tohoto projektu a nemáme jiné „postranní“ úmysly („manipulace“ za účelem prodeje zboží čí služeb, získání určité moci, či osobních výhod,…), to by bylo neslučitelné s vizí, filozofií a cílem projektu. Věříme v jeho nadčasovost a potřebnost. Věříme, že určitá část lidí tento projekt přivítá s úlevou a radostí, že v tomto „bláznivém, chaotickém a svým způsobem bezohledném světě“ nejsou sami, kdo touží po změně a jsou ochotni pro tuto změnu něco udělat, obětovat či investovat (ať jsou to volný čas, schopnosti, zkušenosti, energie, či finanční zdroje, ….. pohodlí, jistoty).

Věříme, že se nám společně podaří přivést k životu jako protiváhu tomuto současnému konzumnímu způsobu bytí, nové popřípadě již zapomenuté vzorce chování, které napomohou položit a pospojovat základní kameny stavby společnosti, jejímiž pilíři budou jsou zmiňované etické a morální hodnoty.

 

NAŠE MOTTO:

 

Každý může začít se změnami sám u sebe

Změň sebe a tím inspiruješ ostatní

Sebe změnit můžeš, ale můžeš někoho přinutit, aby se stal lepším?

Podpoř celek, podpoříš tím i sám sebe

Nebojujme mezi sebou, ale spolupracujme

Spolupráce ne soutěžení

Učme se z praxe, prožité je více, než naučené

Ochraňujme přírodu, je to dar

Ochraňujme život, je posvátný

Ochraňuje duchovní a morální hodnoty, jsou zárukou budoucnosti

Je na čase převzít zodpovědnost za svůj život a nespoléhat se, že nějaký politik,

lékař nebo vědec či vnější síly za nás všechno vyřeší

Ukážeš-li na zlo, tak ho nečiníš, ale pomáháš ho rozpoznat ostatním,

zavřeš-li však před ním oči, jako bys ho činil také

 

Výstižně se vyjádřili:

 

p. Edmund Burke

„Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nedělali nic“

 

Martin Niemöller

„ Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem – nebyl jsem přece komunista.
Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem – nebyl jsem přece sociální demokrat.
Když přišli pro odboráře, mlčel jsem – nebyl jsem přece odborář.
Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat“

 

Lev Nikolajevič Tolstoj

„ Musíme milovat pravdu tak, abychom byli v každém okamžiku připraveni zříci se všeho, co jsme dříve považovali za pravdu, když poznáme pravdu vyšší“

 

Martin Luther King

„ Až se svět ohlédne za 20. stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo naplněno krutostí,

ale proto, že dobří lidé mlčeli“

 

Johan Wolfgang von Goethe

„Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti, kteří falešně věří, že jsou svobodní“

 

Zapojte se. Posílejte Vaše názory, podněty a návrhy ke spolupráci.

Děkujeme všem, kteří se s námi již propojili.

Logotyp Vox Populi