Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Voľby: Budeme mať v MČ Lamač Bratislava psychicky narušeného starostu?

Verejne známe, ale pečlivo zatajované skutky mestského poslanca a skrytý profil poslanca Hlavného mesta SR aj poslanca MČ BA –Lamač Mgr. Ing. Radoslava Olekšáka. Pán kandidát na starostu Mestskej časti Lamača, poslanca Bratislavy, ale aj Lamačského poslanca Mgr Ing Radoslav Olekšák pred verejnosťou vystupuje spravidla politologicky bombastickým vychvaľovaním svojej osoby, no pečlivo tají svoje najväčšie „hrdinstvá“ a životné mílniky. Aby to nebolo nudné, uveďme aspoň niektoré z nich...

celý článek
image
Veľká protestná jazda na traktoroch z východu Slovenska až do Bratislavy

Považujú za kľúčové vytvorenie špecializovaného vyšetrovacieho tímu, ktorý prešetrí prípady utláčaných farmárov, ďalej zabezpečenie toho, aby Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplácala dotáciu len subjektu, ktorý má k pôde právny vzťah, to znamená len tomu, kto ju vlastní, alebo má na ňu nájomnú zmluvu, alebo ju má v náhradnom užívaní. Za kľúčové považujú farmári tiež vytvorenie korektných a transparentných pravidiel prideľovania pôdy tak, aby sa k pôde Slovenského pozemkového fondu (SPF) prednostne dostali miestni mladí a malí poľnohospodári, ako aj obmedzenie nadobúdania pôdy podľa výmery a len pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenska...

celý článek
image
Možnosť vybudovať najväčší projekt ekologického poľnohospodárstva a permakultúry na Slovensku

Na juhu stredného Slovenska sa naskytla možnosť vybudovať najväčší projekt postavený na princípoch ekologického poľnohospodárstva a permakultúry na Slovensku a zrejme aj v jeho širokom okolí. Našiel sa dobrý človek, ktorý vlastní cca 200ha ornej pôdy, cca 200ha pasienkov a ďalších niekoľko ha lesa a iných pozemkov. Región, v ktorom sa pôda nachádza je v katastri obce, ktorá vymiera...

celý článek
image
O rubrike Šport a voľno

V tejto rubrike dávame priestor pre hĺbaniu nad hlbším zmyslom športových disciplín a ich prínosu k rozvoju človeka na mnohých rôznych úrovniach. Pri športe nejde iba o rozvoj fyzického tela, ale aj jeho duchovné a etické stránky. Mnohé športy obsahujú alebo začleňujú kultúrne a morálne hodnoty ich tvorcov a spoločnosti...

celý článek
image
O rubrike Ekonómia

Podľa Naomi Kleinové, (kanadskej novinárky, spisovateľky, feministky a aktivistky): "Globalizovaná" značková "tyranie" stvorila svet, v ktorom namiesto vlád vládnu korporácie a v ktorom najvýznamnejším vyjadrením našich hodnôt a identít nie je občianstvo, ale konzumerismus. "Politické reprezentácie v mnohých prípadoch svoj spor neobhajuje záujmy ľudu, ale predovšetkým ekonomické záujmy, veľkých nadnárodných firiem a korporácií alebo zahraničných investorov, ktorí v nemalej miere hľadia iba na zisk za každú cenu, na úkor ľudí, prírody a budúcich generácií ...

celý článek
image
O rubrike Kultúra

Dnešná spoločnosť sa do veľkej miery sústreďuje na maximálnu konzum. Prebúdza sa však tiež vlna návratu k duchovným hodnotám a silnie ľudská potreba návratu k prírode. V tejto rubrike budeme diskutovať práve o týchto témach a protikladoch, pýtať sa po ich dôsledkoch a hodnotiť, ktorá cesta je pre spoločnosť hodnotnejšie a v dlhodobom horizonte lepšie. Slovo kultúra má niekoľko významov. V užšom poňatí je súborom vybraných a tvorivých ľudských činností, ako sú napríklad literatúra, umenie, divadlo, náboženstvo alebo vzdelávanie...

celý článek
image
O rubrike Verejné záležitosti

Existujúce právne a spoločenské systémy v určitých ohľadoch zlyhávajú a je potrebné, aby sa občania sami angažovali v ich náprave, aby pôsobili v prospech obyvateľov a životného prostredia. Radi by sme pomocou tohto projektu umožnili ľuďom, aby nadväzovali spojenie a vzájomne sa inšpirovali, podporili a spoločnými silami zastavili objavujúce sa deštruktívne javy. Slovenská republika, ale aj Európska Únia sa hlási k demokratickému usporiadaniu spoločnosti. Avšak demokracia môže fungovať len za predpokladu, že každý občan využíva svoje práva podieľať sa na správe vecí verejných...

celý článek
image
O rubrike Veda a výskum

Veda a výskum majú tvoriť dôležitú súčasť vývoja ľudstva a slúžiť k pokroku aj skvalitneniu ľudského života. Mali by pôsobiť v súlade s vyššou morálkou a výsledky vedeckého bádania by mali slúžiť na prospech všetkého ľudstva. Veda by teda mala slúžiť k lepšiemu porozumeniu zákonitostí sveta a umožniť ľuďom žiť viac v súlade s prírodou. A ak sa vedecké bádanie rozvíja za hranice našej planéty, má veda umožniť ľuďom pochopiť vesmírnej zákonitosti a pomôcť ľuďom žiť lepšie v súlade s nimi...

celý článek
image
O rubrike Vzdelanie

Aká je kvalita súčasného vzdelávacieho systému? Vyvíja sa v súlade s najlepšími učebnými prístupmi alebo sa konzervuje v zabehaných koľajach? Akých ľudí tento systém vychováva a je potom taká spoločnosť, ktorú títo ľudia vytvárajú, zdravá, morálne a spravodlivá? Práve diskusiu o týchto témach má táto rubrika v rôznych ohľadoch podporovať. Vzdelanie má nezastupiteľný význam v celej spoločnosti, zasahuje do všetkých oblastí života a nielen preto sa v hospodársky vyspelých štátoch stáva prioritou...

celý článek
image
O rubrike Zdravie

Čo je to zdravie a ako si ho ochrániť? Čo spôsobuje choroby a ako sa môžem uzdraviť? Patríte k ľuďom, ktorí nechcú pasívne čakať na to, až ich niekto vylieči? Nechcete len pasívne pozorovať, aké vplyvy prostredia na váš organizmus preváži? Alebo nechcete nečinne prizerať zhoršovanie vášho zdravotného stavu? Chcete, aby váš život bol v každom okamihu aktívnej a plnohodnotný alebo aspoň najlepšie, aký môže byť? V tejto rubrike dáme priestor informáciám, podnetom a inšpiratívnym skúsenostiam, ktoré vám v tom môžu pomôcť ...

celý článek
1 2 ►►
archiv (13)
Logotyp Vox Populi