Všeobecné Obchodní Podmínky

provozu internetového serveru (internetových stránek)  dostupného na internetové adrese (URL) http://www.voxpopuli.sk /kalendař akcí   a http://www.voxpopuli.sk/klub lidé sobě  dále jen "VOP"

VOP upravují platební podmínky a  podmínky užívání (zejména pak zadávání a ochranu dat do  internetových www stránek a  zprostředkovávajících seznamovací služby (rubrika klub Lidé sobě sobě) a poskytujícího inzertní službu (rubrika Kalendář akcí).   

Poskytovatelem služeb je nezisková společnost, občanské  sdružením Virobus Unitis, která provozuje internetové stránky www.voxpopuli.sk,  se sídlem …….., organizační složkou je ……………….. ,  IČ:

tel.: 774 166 630,  e-mail: info@voxpopuli.sk  (dále jen Provozovatel).

K informacím o provozovateli (kontaktní údaje – název, sídlo,telefon,e-mail adresa)zajistí dodavatel trvalý veřejný přístup; nedodržení této povinnosti se považuje za nepředání informací podle § 53 odst.7

Uživatelem - Objednatelem se rozumí jakákoliv osoba,  která používáním služeb internetových stránek www.voxpopuli.sk a s ní spojené služby klub Lidé sobě a Kalendář akcí , vyslovuje souhlas a respektuje tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb.

Pokud uživatel nesouhlasí s těmito provozními a obchodními podmínkami, není používání služeb Klubu Lidé sobě a Kalendáře akcí  dovoleno.

Uživatel dává souhlas s obchodními  potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami  při  on line registraci.

Uživatel akceptací VOP prohlašuje, že byl informován v souladu s všeobecně závaznými právními předpisy o veškerých podmínkách.

WWW stránky jsou určeny k užívání jak právnickými, tak fyzickými osobami.

Rubriky Klub Lidé  sobě  a Kalendář akcí  umožňují svým uživatelům zejména:

a) zadávat osobní údaje do dotazníku, z těchto osobních údajů bude vygenerován osobní profil klienta, který může být zveřejněn na www.voxpopuli.sk/kluboblidesobe, který je poté přístupný  dalším zaregistrovaným i nezaregistrovaným   uživatelům

 

b) zadávat inzerci v rubrice Kalendář akcí, tato inzerce je  zveřejněna na www.voxpopuli.sk/kalendarakci a poté je  přístupna dalším zaregistrovaným i nezaregistrovaným uživatelům.

Zadávání dat do dotazníku Klubu Lidé sobě  a inzerce do Kalendáře akcí  je zpoplatněno dle platného ceníku a druhu služby, kterou si uživatel  vybral.

Zadávání dat do databáze a následné generování osobního profilu, zadávání inzerce do kalendáře akcí  jsou  placené služby poskytované Provozovatelem prostřednictvím Serveru. Ujednání o ceně jakož i podmínky zveřejnění  profilu  a  zadávání inzerce do Kalendáře akcí upravuje Ceník, který tvoří součást těchto VOP a je dostupný na internetové adrese (URL): http://www.voxpopuli.sk/cenik

Popis nabízených služeb:

a) služba Klub Lidé sobě , uživatel na základě vyplněného dotazníku a  uhrazené částky bude zařazen do databáze klientů, z dotazníku bude vygenerován osobní profil, který následně bude zveřejněn na www.voxpopuli.sk

b) služba Kalendář akcí, uživateli na základě vyplněného formuláře a uhrazené částky

bude zveřejněn inzerát na www.voxpoli.sk v rubrice Kalendář akcí

Výše zmíněné služby, tedy služby Klub Lidé  sobě, Kalendář akcí provozovatel poskytuje  pouze na základě předchozí registrace zájemce o tyto služby v rubrice Registrace. Registrace je bezplatná a provádí se vyplněním a odesláním elektronického registračního formuláře dostupného na stránkách .

 

Všechny údaje zadávané v registraci a v dalších formulářích by měly být pravdivé. Při jakékoliv změně těchto údajů  uživatel může  provést jejich opravu, či o opravu požádat poskytovatele. Údaje je možné upravovat on-line přímo přes webové rozhraní poskytovatele. Z důvodu zamezení přístupu jiných osob k  osobním údajům je vyžadováno přihlášení pomocí e-mailové adresy a hesla.

Na registraci není právní nárok, provozovatel si vyhrazuje právo smazat uživatelský profil, či inzerci.  Registrovaný uživatel nese plnou odpovědnost za vše, k čemu na účtu dojde v souvislosti se zjištěním uživatelova přihlašovacího jména a hesla jinou osobou, které nebude způsobeno poskytovatelem.

Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že mu poskytovatel může zasílat formou e-mailu informace o novinkách v nabídce jeho společnosti.

Zaregistrováním vyslovujete souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, zejména se zpracováním osobních údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Plnění:

Provozovatel zajistí uveřejnění řádně objednaných služeb Objednatele na www stránkách  bez zbytečného odkladu po jejím zadání  a  uhrazení dohodnuté částky Objednatelem.

V případě služby Klub Lidé  sobě a Kalendář akcí   tyto VOP spolu s řádně vyplněnou a elektronicky zaslanou objednávkou (dotazníkem, formulářem na inzerci) tvoří smlouvu o službách  (dále jen Smlouva Klub Občané sobě a Kalendář akcí) uzavřenou mezi Provozovatelem a jednotlivým uživatelem www stránek objednávajícím si danou službu (dále jen Objednatel ). Profil či inzerce  v rubrice  Klub Lidé  sobě a Kalendář akcí   se po uhrazení dohodnuté částky automaticky zařadí do databáze Serveru a zveřejní.

Aktuální ceny za služby lze zjistit v rámci www stránek. Tyto ceny jsou platné v okamžiku uzavření příslušné smlouvy a po celou dobu trvání uzavřeného smluvního vztahu, nejdéle však budou stávající ceny jednotlivému objednateli služby  klubu Lidé sobě garantovány  po dobu 6 měsíců od uzavření smlouvy. Pro případ dodatku ke smlouvě se uplatní vždy ceny platné v době uzavření takového dodatku.

Ceny služeb

Zaváděcí ceny:

Klub Občané sobě  –  300,-Kč na půl roku, je možné si členství v klubu zaplatit měsíčně, čtvrtlentě, ročně.

Kalendář akcí  – 1řádek = 1 akce - pro členy klubu 20 Kč/měsíc zveřejnění

- pro nečleny klubu 30,-Kč/měsíc zveřejnění

Způsob platby

Nárok Provozovatele na úhradu smluvní odměny vzniká dnem objednání služby. Zveřejnění osobního profilu v Klubu občané sobě a inzerce v Kalendáři akcí bude poskytnuta až po úhradě smluvní částky, tj.  bude po objednateli požadována úhrada  za služby dle smlouvy předem, tj. před zveřejněním osobního profilu objednatele na www stránkách provozovatele, a před zveřejněním inzerce v kalendáři akcí provozovatele.

Objednatel, jemuž je úhrada v souladu se smlouvou strhávána na základě kreditního systému, akceptací smlouvy (tedy  vyplněním dotazníku v klubu Občané sobě – vyplněním formuláře  inzerce) stvrzuje, že přijímá kreditní systém Provozovatele jako jediný závazný pro účtování cen poskytovaných služeb.

Objednatel zašle domluvenou částku za služby na účet provozovatele , jakmile je částka připsána na účet, systém automaticky připíše uživateli do peněženky tuto částku.

Dle objednaných služeb se z peněženky strhávají –body-  peníze a automaticky se zveřejňují se na stránkách objednané služby (profil, či inzerce)

Služby je též možné zaplatit přímo v kanceláři  provozovatele, tj. v Jandové 3, Praha 9, provozovatel poté  připíše uhrazenou částku do kreditního systému uživatele.

Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Serveru. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených v Serveru pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy, prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele, jsou zakázány.

Objednatel se zavazuje, že obsah vložených údajů  není v rozporu s účelem tohoto Serveru, se zákony, i obecně platnými právními a etickými normami. Zároveň je zakázáno zadávat i-údaje s nabídkou jakéhokoliv erotického či podvodného charakteru, nabídek, které by sloužily k obcházení zákona nebo nabídek, které by byly v rozporu s dobrými mravy či oprávněnými zájmy a/nebo etickými pravidly Provozovatele či v rozporu s Obchodními podmínkami pro umisťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností . V případě, že Provozovatel zjistí porušení výše zmíněných podmínek či posoudí dané informace a údaje  jako porušující tato pravidla, je oprávněn takové údaje a otázky  nezveřejnit nebo vloženou nabídku Objednatele ihned zrušit či pozastavit. Nárok Provozovatele na fakturaci služby však takovým úkonem nezaniká.

Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb.

Provozovatel si současně vyhrazuje právo nezveřejňovat či stáhnout ze stránek údaje , jež jsou prokazatelně produktem spekulativního jednání.

Profily v Klubu Občané sobě, inzerce v Kalendáři akcí - zakázané aktivity

Uživatelský profil, či inzerce  může být bez upozornění smazán při následujícím:

obsahuje vulgární, nebo sexuálně laděné texty

obsahuje erotické, nebo pornografické fotografie

obsahuje urážlivé texty, nebo texty motivované pedofilii, zoofilii, xenofobii a rasismem

pokud uživatelské jméno obsahuje vulgární výrazy,

uživatel rozesílá prostřednictvím vzkazů SPAM

Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). Provozovatel je za tímto účelem řádně zaregistrován u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci vzájemného smluvního vztahu jsou důvěrné a zůstanou dle jejich vůle utajeny.

Pokud při užívání Serveru poskytne Objednatel osobní údaje, nebude Provozovatel nad rámec jeho povinností daných Zákonem tyto osobní údaje prezentovat, předávat ani jinak s nimi manipulovat bez předchozího souhlasu Objednatele. Provozovatel je oprávněn se obrátit s ověřením o správnosti poskytnutých osobních údajů na Objednatele.

Za obsah a gramatickou správnost poskytnutých údajů  nese odpovědnost Objednatel. Provozovatel si však před zveřejněním vyhrazuje právo na stylistické úpravy.

Provozovatel je oprávněn odmítnout podklady jemu zaslané pro účely poskytnutí služeb Serveru, pokud tyto podklady nejsou v souladu s pravidly uvedenými ve Smlouvě nebo těchto VOP.

Provozovatel se zavazuje udržovat Server – stránky  v provozu tak, aby nebylo narušeno plnění dle Smluv Kalendář akcí a klub Občané sobě,

Povinnost uvedená v předchozí větě se nevztahuje na období nutné údržby a úprav Serveru, která však nesmí překročit 24 hodin v jednom kalendářním měsíci. Pokud se tak stane, má Objednatel právo na optimální kompenzaci (plnění kompenzace se řeší dohodou smluvních stran). Pokud by výpadek Serveru byl delší než-li 7 pracovních dní v celku v průběhu trvání plnění poskytovaného na základě konkrétní smlouvy, má Objednatel právo písemně odstoupit od smlouvy.

Doba po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti

Profil v Klubu Občané sobě je zveřejněn dle způsoby platbu, nejméně však 2 měsíce (při úhradě 100,- Kč viz ceník )

Inzerce v Kalendáři akcí  je zveřejněna  1 měsíc

Po uplynutí doby zveřejnění je možné umístění profilu a inzerce  na www stránkách prodloužit opětovným vyplněním příslušných formulářů.

Tyto VOP mohou být Provozovatelem kdykoli měněny a jsou pro daného Objednatele platné vždy v aktuálním znění dostupném v rámci Serveru. V případě, že Provozovatel zamýšlí změnit VOP, je povinen před každou změnou VOP o této skutečnosti nejméně čtrnáct dní předem informovat Objednatele a to tak, že upozornění na změnu spolu s takovým novým zněním VOP zveřejní na Serveru (URL http//www.croixdelaboheme.eu). Objednatel má právo do čtrnácti dnů ode dne zveřejnění takového oznámení na Serveru písemně odstoupit od případné uzavřené smlouvy s Provozovatelem, s tím, že mu v takovém případě náleží přiměřená náhrada za Objednatelem již uhrazené a Provozovatelem nerealizované služby

Smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení.

Věci těmito VOP neupravené se řídí příslušnou právní úpravou.

Logotyp Vox Populi