Soudní spor o houbu Coriolus. Státní zemědělská a potravinářská inspekce si dělá doslova „co chce“

18.03.2020 - Vox Populi
počet přečtení: 138
vytvořeno 18.03.2020, upraveno 18.03.2020

coriolus-versicolor-outkovka-pestra-zakaz-cafab-szpi-soud
 

 

V prosinci 2013 vydala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) opatření, kterým v podstatě rozhodla o zákazu prodeje doplňků potravin obsahujících Coriolus versicolor (Outkovku pestrou) [1], kterou celá řada expertů považuje za léčivou houbu. Dnes se v ČR může prodávat pouze jako „veterinární přípravek pro drobná domácí zvířata“.

Kroky SZPI vyvolaly celou řadu protestů, neboť ještě před zákazem Inspekce byl Coriolus prověřen Státním zdravotním ústavem jako nezávadný [8] a jeho prodej schválen Ministerstvem zdravotnictví ČR. [7]

Nakonec se celý případ dostal před soud. Společnost Pragon 14. února 2014 zažalovala SZPI za, podle žaloby, nezákonný a neopodstatněný postup.

Městský soud v Praze, který případ projednával, nakonec 22. června 2017 rozhodnutí SZPI pravomocně zrušil.

SZPI nejenom že na pokyn soudu zákaz Coriolu nezrušila, ale nadále zákaz prodlužuje. Coriolus versicolor je (aktuální ke dni 16. března 2020) v ČR nadále nakázáno prodávat jako doplněk stravy.

Postup SZPI se opět dostal před soud v dubnu 2019 a soudní spor stále probíhá.

 

Co je Coriolus

Coriolus versicolor neboli outkovka pestrá [1] se již řadu let v ČR prodávala jako doplněk stravy a z mnohých zdrojů zaznívají zkušenosti s jejím vynikajícím vlivem na podporu homeostázy, [9] tedy stavu celkové vnitřní rovnováhy tělesného organismu.

Outkovka pestrá je přesněji chorošovitá houba z čeledi Polyporaceae, běžně se vyskytující v ČR, a nejedná se tedy o cizokrajnou houbu. [10]

Doktorka MUDr. Alena Veselá o houbě rozsáhle pojednává na svém osobním blogu, kde o outkovce píše: „Je používána po staletí v mnoha částech světa jako skvělé léčivo se silnými protibakteriálními, protivirovými a protinádorovými účinky. Je to jedna z nejprobádanějších medicinálních hub.“

 

Stručná retrospektiva událostí:

5. 12. 2005 - informovala ČR prostřednictvím českého zástupce poradní skupiny CAFAB ostatní členy skupiny, že houbu Outlovku pestrou (Coriolus versicolor) považuje za potravinu nového typu(zdroj)

25. 7. 2006 – vydal Státní zdravotní ústav odborný posudek k posouzení nezávadnosti doplňků stravy Cordyceps, Coriolus a Reishi-lingzhi. (zdroj - SZÚ zde uvádí, že Coriolus není na seznamu „nových potravin“)

17. 8. 2006 - vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR souhlas s uvedením do oběhu doplňků stravy s názvy 1. Cordyceps, 2. Coriolus, 3. Reishi-lingzhi. (zdroj)

Prozatím není známo, kdy přesně se Coriolus objevil na seznamu „nových potravin“ a kdy přesně to český zástupce CAFABu na Ministerstvu zdravotnictví ČR (pracovník Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a jeho Centra zdraví, výživy a potravin) zjistil, a vyrozuměl o tom SZPI ale...

11. prosince 2013 - na základě vyrozumění od Ministerstva zdravotnictví o tom, že je Coriolus na seznamu nových potravin, vydala Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Praze opatření k zákazu prodeje potravin a doplňků stravy obsahujících Coriolus versicolor. (zdroj)

 

Klíčová otázka: 

Proč v prosinci 2013 vydává Státní zemědělská a potravinářská inspekce zákaz prodeje Coriolu, když už v roce 2006 byl Coriolus prověřen Státním zdravotním ústavem a jeho prodej schválen Ministerstvem zdravotnictví ČR?

 

14. února 2014 - společnost Pragon, která po zákazu vznesla několik námitek směrem k SZPI, která je zamítá, nakonec podává na SZPI žalobu u Městského soudu v Praze.

22. června 2017 - Městský soud v Praze vydává rozhodnutí, v němž uvádí, že: „Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví z roku 2006 [7] je stále v platnosti, neboť nebylo v zákonem předepsaném řízení zrušeno či nahrazeno… Katalog potravin nového typu – CAFAB [12], o který se opatření SZPI ve svém zdůvodnění opírá, není produktem legislativního procesu, tudíž není možno jej považovat za součást legislativního rámce ČR, resp. EU, a tudíž není možno o něj opírat legislativní zdůvodnění rozhodnutí.“

Od 22. června 2017 do 16. března 2020 – SZPI stále prodlužuje zákaz prodeje potravin a doplňků stravy obsahujících Coriolus versicolor.

SZPI vydává výzvy požadující od firem kroky, které jí nepřísluší, jako by rozhodovala o zařazení či nezařazení Coriolu mezi „nové potraviny“. Toto spadá pouze do gesce SCAFAB, nikoliv SZPI, která je pouze kontrolním orgánem vázaným pravomocnými rozhodnutími orgánů se schvalovacími a rozhodovacími kompetencemi.

Proti činnosti SZPI byly podány další žaloby.

 

Klíčová otázka:

Proč Státní zemědělská a potravinářská inspekce pokračuje v zákazu Coriolu poté, co bylo její rozhodnutí z 11. prosince 2013 Městským soudem v Praze 22. června 2017 zrušeno?

 

Dopady činnosti SZPI

TRH: Podle žaloby dochází kromě „narůstající hmotné škody nejen na straně žalobce také k porušování základních principů EU, zejména volného pohybu zboží a rovných příležitostí, neboť dochází k diskriminaci žalobce a dalších českých firem ve vztahu nejen k trhu národnímu, ale i k trhu jiných členských států, neboť v mnoha z nich je Coriolus jako doplněk stravy na trhu běžně přítomen“.

SPOTŘEBITELÉ: Coriolus si čeští spotřebitelé mohou při vynaložení zvýšeného úsilí i zvýšených nákladů pořizovat z jiných členských států nejen formou osobních nákupů, ale též nákupů přes internet.

VÝVOZ: Coriolus se nemůže v ČR prodával, ale zároveň se nemůžeme ani vyvážet, v důsledku zákazu prodeje, který by české firmy při exportu do jiné členské země EU porušovaly.

 

Důvody, proč nemá smysl Coriolus zakazovat

Občan Irska pan William Ahern pro německý úřad pro dohled nad potravinami vydal prohlášení ze dne 18. května 2011, ze kterého je zřejmé, že mnohé společnosti obchodovaly s potravinou Coriolus versicolor na území EU před 15. květnem 1997. [13]

Outkovka pestrá [1] „Je používána po staletí v mnoha částech světa jako skvělé léčivo se silnými protibakteriálními, protivirovými a protinádorovými účinky. Je to jedna z nejprobádanějších medicinálních hub.“ zdroj

25. 7. 2006 vydal Státní zdravotní ústav odborný posudek [8] k posouzení nezávadnosti doplňků stravy obsahujících Coriolus. zdroj

17. 8. 2006 - vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR souhlas [7] s uvedením do oběhu doplňků stravy obsahujících Coriolus versicolor. zdroj

Převzato z UPTČM


POZNÁMKY:

[1] Outkovka pestrá neboli Coriolus versicolor je chorošovitá houba z čeledi Polyporaceae, běžně se vyskytující v ČR: Na stránkách: Adaptogeny.cz / superionherbs.cz / mycomedica.cz / cinskyherbar.cz / vitalita.cz / Houbareni.cz / Wikipedie
Pro označení outkovka pestrá se používá několik rozdílných vědeckých názvů: Trametes versicolor, Coriolus versicolor nebo Polystictus versicolor. zdroj

Anglicky se jí říká Turkey Tail Mushroom neboli krocaní ocas (někdy také cloud mushroom – obláčková houba). Čínsky je nazývána yun zhi. Japonsky kawaratake. zdroj

[2] 11. prosince 2013 uskutečnila Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Praze opatření čj:  SZPI/AA 138-406/2013. zdroj (Poznámka ke zdroji: Zde v dokumentu se proti krokům SZPI ohrazuje spol. Pragon, která prodává doplňky stravy obsahující Coriolus na základě odborného posudku SZÚ z roku 2006 – viz [8] a rozhodnutí MZd z roku 2006 [7])

[3] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin. zdroj

[4] Doporučení Komise 97/618/EHS y 29. července 1997, která se týkají vědeckých informací a požadavků na zprávu o hodnocení bezpečnosti potravin. zdroj

[5] Potraviny nového typu: Na stránkách bezpecnostpotravin.cz / Informační centrum bezpečnosti potravin zdroj / Výběr z vyhledavače na stránkách EFSA zdroj /  Na stránkách FSSC zdroj

[6] Od 1. 1. 2018 platí nové nařízení EP a R (EU) č. 2015/2283 o nových potravinách. zdroj

[7] Ministerstvo zdravotnictví ČR svým rozhodnutím čj: OVZ-35.0 – 10.8.06-34609 ze dne 17. 8. 2006 vydalo souhlas s uvedením do oběhu doplňků stravy s názvy 1. Cordyceps, 2. Coriolus, 3. Reishi-lingzhi. zdroj

[8] Státní zdravotní ústav vydal dne 25. 7. 2006 odborný posudek čj: 1872/06 k posouzení nezávadnosti doplňků stravy Cordyceps, Coriolus a Reishi-lingzhi. zdroj

[9] Homeostáza – stálost vnitřního prostředí organismu a stálost tělesných pochodů, vč. různých mechanismů, které tuto stálost zajišťují. Přesto, že na organismus působí neustálé změny, jeho vnitřní parametry jsou udržovány v relativně stálých rozmezích. Regulace probíhají na zpětnovazebním principu. Myšlenku o stálosti vnitřního prostředí organismu poprvé vyslovil roku 1857 Claude Bernard, autorem pojmu homeostáza je Walter B. Cannon (1. pol. 20. stol.). zdroj

[10] Outkovka pestrá (Trametes versicolor, někdy také Coriolus versicolor) je dřevokazná houba rostoucí prakticky po celém světě. Je velmi adaptivní a proto se vyskytuje v tropickém, subtropickém i mírném pásmu. Vyskytuje se hlavně na odumírajícím dřevě, nejvíce v listnatých lesích. Podporuje rozklad starého dřeva, způsobuje bílou hnilobu dřeva. Roste od jara až do podzimu, ale plodnice lze sklízet celý rok. zdroj (MUDr. Alena Hamplová)

[11] CAFAB – Oprávněný orgán pro posuzování potravin – anglicky Competent Authority Food Assessment Body (CAFAB). Každá země určí úřad, který se stane členem CAFAB a tento úřad určí konkrétní zodpo vědné osoby, které se budou tématikou „nových potravin“, což je náplní činnosti CAFAB, zabývat.

Seznam vnitrostátních orgánů odpovědných za provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 týkajícího se nových potravin a nových potravinových složek zveřejňuje Evropská komise zde.

[12] Co je to CAFAB? Redakční článek na stránkách deníku The Epoch Times. zdroj

[13] Svědecká výpověď: (Citace) Já, níže podepsaný: William Ahern nar. .: Cali, Colombia, 21. 5. 1957, bytem: Portugalsko, občan státu: Irsko svědecky prohlašuji, že jsme svědkem skutečnosti, že houba Coriolus versicolor (jak je například používána v produktu Coriolus-MRL) nemůže být považována za potravinu nového typu, neboť s ní bylo obchodováno v zemích EU ve větším množství již před 15. 5. 1997, podle mého povědomí zejména v zemích jako například Itálie, Dánsko, Velká Británie a Portugalsko, aniž by se vylučovaly jiné země EU. Podrobnosti jsem připraven sdělit soudu či příslušnému orgánu do protokolu v postavení svědka. Toto prohlášení se vydává pro potřeby Městského soudu v Praze v řízení vedeném pod sp. zn. 8 A 28/2014 a pro potřeby řízení, která na dotyčné řízení u Městského soudu v Praze obsahově či jinak navazují či s tímto souvisí. Děkuji za pochopení. William Ahern, Praha, 21. září 2017. (prohlášení svědka učiněné před notářem JUDr. Věrou Sáblíkovou dne 21. 9. 2017)

Hodnocení článku
Článek nebyl ještě ohodnocen.
Čtěte také: Volby. Manipulace s médii. Manipulace se státní mocí Nevládní organizace u soudu upozorňuje na činnost „mocenské kliky“, údajně působící v ČR od roku 1984 Pozadí společnosti Monsanto. Kdo je největší výrobce GMO a pesticidů na světě? Huawei: Diskuse o společnosti bez morálních bariér. Byznys diktovaný totalitní mocí Demonstruje se skutečně ve prospěch (NE)závislé justice?
Diskuze

Kolik je jedna mínus jedna? (slovy)

Položky označené * je nutno vyplnit.

Logotyp Vox Populi