Co je skupina CAFAB?

28.02.2020 - Vox Populi
počet přečtení: 3034
vytvořeno 28.02.2020, upraveno 03.03.2020

cafab-nove-potraviny-
CAFAB – Competent Authority Food Assessment Body – Oprávněný orgán pro posuzování potravin. (Obrázek není oficiálním logem CAFABu, jedná se vytvořené ilustrační foto / Epoch Times)

 

Evropská komise[1], která dává podněty k vytváření zákonů, si bere pro různá odvětví poradní expertní skupiny. Jednou takovou „expertní skupinou“ je CAFAB, což je zkrácené označení pracovní skupiny Competent Authority Food Assessment Body [6]. Tato pracovní skupina Evropské komise má na starosti určování takzvaných „potravin nového typu“ nebo „nových potravin“. [9]

Co jsou potraviny „nového typu“ a „nové potraviny“

O potravinách nového typu podává zprávy Informační centrum bezpečnosti potravin při Ministerstvu zemědělství ČR. Níže udělejme krátkou exkurzi do vývoje této oblasti.

Od 15. května 1997 začíná Evropská komise vytvářet seznam takzvaných „potravin nového typu“, což mají být zejména geneticky modifikované organismy (GMO), aby mohla regulovat jejich výskyt, výrobu a prodej na území EU. Nařízení k této činnosti dal Evropský parlament 27. ledna 1997.[2] Dále k této věcivydala doporučení Evropská komise 29. července 1997. [8]

Jedná se zejména o potraviny a složky potravin, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo se z nich skládají, jsou vyrobené z geneticky modifikovaných organismů nebo potraviny s novou nebo záměrně modifikovanou molekulární strukturou a další.

Tyto potraviny jsou vnímány jako potenciálně nebezpečné nebo minimálně jako potraviny, u nichž jsou účinky na lidské tělo a zdraví neznámé a je třeba je prověřit.

Od 1. 1. 2018 Evropská komise začíná další „éru“ činnosti v této oblasti a místo „potravin nového typu“ nyní rozšiřuje svou působnost i na takzvané „nové potraviny“. [9] Stalo se tak v důsledku nového nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. [11]

To jsou nově tedy další skupiny potravin, které se už nevztahují na GMO, ale na potraviny tradičně konzumované v zemích mimo EU. Ale zároveň do této skupiny mohou spadnout i potraviny v EU dlouhodobě prodávané a používané, u nichž nebyla doložena historie spotřeby v zemích EU před 15. květnem 1997.

Co je to CAFAB

Zaměstnankyně českého Odboru bezpečnosti potravin při Ministerstvu zemědělství Epoch Times 27. února 2020 sdělila, že CAFAB je pracovní skupinou fungující pod Evropskou komisí. Zaměřuje se na problematiku „nových potravin“. [6]

Přesnou organizační strukturou a otázkou, pod koho přesně spadá činnost CAFABu, se zabýváme níže.

Kdo je členem CAFAB

Pracovní skupiny Evropské komise pro potraviny nového typu (CAFAB) se účastní zástupce každé členské země EU z úřadu zodpovědného za posuzování potravin „nového typu“. Což znamená, že členy pracovní skupiny CAFAB jsou zástupci jednotlivých členských států EU, mezi nimi samozřejmě i Česká republika.

U nás je to Odbor bezpečnosti potravin, který funguje v rámci Ministerstva zemědělství. „Který úřad se v jednotlivých zemích účastní jednání, záleží na přerozdělení kompetencí v jednotlivých členských státech,“ vysvětluje Ing. Michaela Jedličková z Odboru bezpečnosti potravin ČR v e-mailové komunikaci s Epoch Times.

Seznam úřadů, které se v jednotlivých členských zemích EU zabývají oblastí „nových potravin“ zveřejňuje Evropská komise zde. Tyto úřady konzultují, zda bude nějaká potravina přidána na seznam „nových potravin“. Součástí seznamu jsou i některé kontakty na úřady jednotlivých členských států. [7]

V ČR to bylo do 31. března 2015 Ministerstvo zdravotnictví a jednání CAFABu se zúčastňoval pracovník Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a jeho Centra zdraví, výživy a potravin.

Od 1. 4. 2015 je zodpovědným orgánem Ministerstvo zemědělství, Odbor bezpečnosti potravin[7]

Odbor bezpečnosti potravin je nejenom členem CAFABu a účastní se jeho jednání, ale také má za úkol zavádět do praxe rozhodnutí CAFABu. O tom, jak rozhodnutí zavádí do praxe, se dozvíte níže v článku.

Státní orgány jednotlivých zemí, mají zavádět do praxe nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 258/97 týkající se nových potravin a potravinových složek.

Jak CAFAB funguje

„Pracovní skupina se schází zpravidla 4x ročně, podle potřeby i vícekrát. Komunikace probíhá elektronicky. Pro tento účel je Generálním ředitelstvím zdraví a bezpečnosti potravin (DG SANTE) [5] zřízena, vedena a doplňována e-mailová skupina [7], v níž jsou zahrnuty e-maily zástupců jednotlivých členských států EU a Evropské komise,“ odpovídá ministerstvo zemědělství 12. února 2018 na dotaz nevládní organizace Habeas Corpus na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

„Za Českou republiku je v této skupině zařazen funkční e-mail novelfoods@mze.cz a mail pracovníka, který se zasedání účastní. Výměna informací probíhá prostřednictvím e-mailové komunikace.

Výměna informací je zpravidla moderována zástupci DG SANTE [5]. Každý členský stát má možnost ověřit si zaslané informace a k diskutované problematice se vyjádřit. O závěru diskuse informují zástupci Evropské komise [1] ostatní členy CAFABu e-mailem nebo osobně při setkání CAFABu, i k tomuto závěru se mohou členské státy vyjádřit.

V současné době jsou informace týkající se historie diskutovaných případů Ministerstvem zemědělství ověřovány u Státního zdravotního ústavu, případně Ministerstva zdravotnictví. V případě otázek týkajících se vědeckých aspektů jednotlivých případů, je o konzultaci žádán Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí, který je poradním orgánem Ministerstva zemědělství v otázkách potravin nového typu.

V případě potřeby jsou informace předávány DG SANTE prostřednictvím Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu,“ dodává Ministerstvo zemědělství.

Zdroj: Celý článek na EpochTimes.cz


POZNÁMKY:

[1] Evropská komise (EK) je nadnárodní orgán Evropské unie, nezávislý na členských státech a hájící zájmy Unie. Komisi tvoří kolegium komisařů, z každé členské země EU jeden. zdroj Podrobněji v češtině o EK na stránkách Euroskop.cz. Aktuální seznam „komisařů“ EK je zde.

[2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin. zdroj

[3] Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCoFCAH) – anglicky Standing Commitee on the Food Chain and Animal Health (SCFCAH) zřízený z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002.

POZNÁMKA: Název Commitee on the Food Chain and Animal Health (SCFCAH) je zaměnitelný s názvem Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (PAFF Committeezdroj (Tuto informaci v současné době ověřujeme)

Seznam nalezených textů o činnosti Standing Commitee on the Food Chain and Animal Health (Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat)

[4] Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) European Food Safety Authority

je orgán Evropské unie se sídlem v italské Parmě založený roku 2002. Úřad EFSA poskytuje vědecké poradenství o již existujících i nových rizicích v potravinovém řetězci.

Oficiální stránky úřadu / Více o úřadu na stránkách EU.

Většina práce EFSA se provádí na základě žádostí o vědecké poradenství Evropské komise, Evropského parlamentu a členských států EU. zdroj Grafické ztvárnění vědeckého postupu EFSA naleznete zde. Video spot o fungování EFSA zde.

[5] Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin – DG SANTE (dřívější zkratka DG SANCO). DG SANCO má od 1. 1. 2015 novou zkratku DG SANTE – DG Health and Food Safety. zdroj / SANTE – DG Health and Food Safety na strákách Evropské komise zde /

Schéma organizační strukturyDG SANTE aktuální k 1. lednu 2015 zde.

Posláním Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele je především příprava a aktualizace legislativy EU, týkající se péče o zdraví občanů Evropské unie. zdroj

Ředitelství DG Health and Food Safety provozuje oddělení Food processing technologies and novel foods, které se zabývá řízením výměny informací mezi členskými státy EU (jejich úřady pověřenými oblastí „nových potravin“) a Evropskou komisí. DG Health and Food Safety, SANTE E2 – Food processing technologies and novel foods tuto diskusi moderuje. zdroj

Posláním DG SANTE je především příprava a aktualizace legislativy EU, týkající se péče o zdraví občanů Evropské unie. Především ve vztahu k uplatňování jejich spotřebitelských práv. Dalším neméně významných úkolem je kontrola dodržování právních předpisů týkajících se výrobců, distributorů a prodejců potravin a kontrola implementace právních předpisů v členských zemích EU. zdroj (aktuální k 28.6.2006)

DG SANTE se stará o to, aby legislativa nezaostávala za praxí, aby právní předpisy plnily funkci ochrany bezpečnosti potravin. Do kompetencí DG SANTE spadá nejen příprava právních předpisů z této oblasti, ale také kontrola jejich dodržování. Zajímavé je, že nejen kontroluje, jak dodržují předpisy sami výrobci, distributoři apod., ale také jak členské státy EU včleňují evropské normy do svých národních právních systémů. zdroj (aktuální k 28.6.2006)

[6] CAFAB – Oprávněný orgán pro posuzování potravin – anglicky Competent Authority Food Assessment Body (CAFAB). Každá země určí úřad, který se stane členem CAFAB a tento úřad určí konkrétní zodpo vědné osoby, které se budou tématikou „nových potravin“, což je náplní činnosti CAFAB, zabývat.

Seznam vnitrostátních orgánů odpovědných za provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 týkajícího se nových potravin a nových potravinových složek zveřejňuje Evropská komise zde.

[7] E-mailová adresa pro dotazy na Komisi týkající se nových potravin je: SANTE-NOVELFOODS@ec.europa.eu.

ČR: Kontaktní osobou na Odboru bezpečnosti potravin ČR je (informace z 27. února 2020) Ing. Michaela Jedličková, případně vedoucí oddělení Ing. Petr Beneš. Kontakty zde. Dle informace Ministerstva zemědělství používá Česká republika v této skupině funkční e-mail novelfoods@mze.cz.

TIP: Náhodně nalezený seznam mezinárodních účastníků workshopu z prosince 2015 na téma „nových potravin“ zdroj

[8] Doporučení Komise 97/618/EHS y 29. července 1997, která se týkají vědeckých informací a požadavků na zprávu o hodnocení bezpečnosti potravin. zdroj

[9] Potraviny nového typu: Na stránkách bezpecnostpotravin.cz / Informační centrum bezpečnosti potravin zdroj / Výběr z vyhledavače na stránkách EFSA zdroj /  Na stránkách FSSC zdroj

[10] Coriolus versicolor neboli Outkovka pestrá je chorošovitá houba z čeledi Polyporaceae, běžně se vyskytující v ČR: Na stránkách Wikipedie / superionherbs.cz / mycomedica.cz / cinskyherbar.cz / vitalita.cz.

[11] Od 1. 1. 2018 platí nové nařízení EP a R (EU) č. 2015/2283 o nových potravinách. zdroj[12] 11. prosince 2013 uskutečnila Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Praze opatření čj:  SZPI/AA 138-406/2013. zdroj: (dokument není dostupný on-line a právě je v procesu dohledávání)

Hodnocení článku
Článek nebyl ještě ohodnocen.
Čtěte také: WHO chce čínskou medicínu zahrnout do systému zdravotnictví. ČR z ní dělá léčitelství Aloe: Orgány Evropské komise pokračují v zakazování tradičních bylin a přírodních látek… Poslanec Radek Holomčík: Absurdní situace v oblasti „nových potravin“ Unie příznivců tradiční čínské medicíny kritizuje „špatný zákon o léčitelích“ Chystaný zákaz aloe: Odpověď ředitelství Evropské komise na stížnosti ve věci aloe
Diskuze

Kolik je jedna mínus jedna? (slovy)

Položky označené * je nutno vyplnit.

Logotyp Vox Populi