HABEAS CORPUS byl nucen covidová opatření na Slovensku poslat k ústavnímu soudu

13.12.2021 - Vox Populi
počet přečtení: 496
vytvořeno 13.12.2021, upraveno 14.12.2021

Budova Ústavního soudu Slovenské republiky. (ustavnysud.sk)

Budova Ústavního soudu Slovenské republiky. (ustavnysud.sk)

 

Níže uvedená ústavní stížnost (pdfje velmi významná, protože může inspirovat občany v zemích EU, aby využívaly základní dokumenty EU včetně smlouvy o fungování Evropské unie k odražení protiústavních nařízení vlád v rámci takzvaného „boje proti koronaviru“. Evropská Unie dlouhodobým vývojem vyrostla na několika základních pilířích tj. volný pohyb osob, zboží, služeb, kapitálu a dodržování základních zásad fungování právního státu.

Avšak zřejmě nikdo se najednou těchto základních principů, které jsou zakotveny ve hmotném právu a mají přednost před tuzemskými vnitrostátními zákony, nedovolává, ačkoliv členské státy EU ve své valné většině omezují práva svých občanů pouze nějakými vyhláškami, nařízeními a obyčejnými zákony, které ale mají nižší právní sílu, než zmiňované zakladatelské dokumenty EU včetně již zmiňované smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). (pdf)

 

Obsah ústavní stížnosti

Stížnost byla podána kvůli tomu, že se stěžovatel nemohl dostavit k soudu ve Slovenské republice z důvodu vládních opatření kvůli šíření wuchanského koronaviru, navíc neúčast při jednání soudu je sankcionována. Stížnost je směřovaná obecně na porušování základního práva anebo svobody, resp. lidského práva a základní svobody stěžovatele kvůli vyhlášce č. 255, Úradu veřejného zdravotnictva Slovenskej republiky, ktorou sa nariadujů opatrenia pri ohrozeni veřejného zdravia ku karenténnym povinnostiam osob po vstupe na územie Slovenskej republiky.

„Z důvodu opatření orgánů Slovenské republiky proti koronaviru COVID-19, zejména vyhlášené ve Vyhlášce č. 255 UVZ je pro stěžovatele reálně nemožné se do Slovenské republiky vůbec dostat (stěžovatel sídlí v Praze), neboť by musel do karantény (kdo to zaplatí?), nikdo jej neubytuje, nikde se reálně nelze stravovat), příprava na jednání formou nahlížení do spisu je vyloučena, účast na ÚJ soudu za dané situace je též vyloučena,“ uvádí ústavní stížnost.

 

Konkrétně bylo dle stížnosti porušeno: 

- právo na přístup k soudu a práva na řádnou přípravu k soudu

- práva na vstup do Slovenské republiky z jiného členského státu EU

Stěžovatel navrhuje:

- zrušení Vyhlášky č. 255 Úradu veřejného zdravotnictva Slovenskej republiky

- zrušení usnesení vlády Slovenské republiky č. 440, k návrhu aktualizace Alert systému pre monitorovanie vývoja pandemie a prijimanie opatrení proti SARS-Cov-2 (Covid Automat-verzea 4.1.)

 

Porušování základních práv stěžovatele a to zejména volný pohyb osob v rámci EU, právo na přístup k soudu v členské zemí EU a právo nebýt diskriminován je zcela flagrantní,“ uvádí text stížnosti.

Ústavní stížnost dále uvádí, že „skutečnostmi popsanými v této ústavní stížnosti se tvrdí a prokazuje zjevné porušování základních práv a svobod stěžovatele, garantovaných v normách vyšší právní síly (viz uvedené v předchozím textu) a toto porušování je činěno institucionálním postupem orgánů a osob, kterým je uloženo hájit zákon a základní práva a svobody a tyto osoby si musely a musejí být vědomy nelegálnosti svého postupu.“

Orgánů EU a zejména Evropské komise podle stěžovatele „na jedné straně tvrdí, jak prosazují dodržování právního státu a na straně druhé zatím mlčí ke zcela flagrantnímu a doloženému porušování základních práv a svobod ze strany orgánů Slovenské republiky“.

 

Návrh na vydání rozhodnutí ve věci Ústavním soudem

Stěžovatel navrhuje, aby Ústavní soud SR v nálezu vyslovil, že:

 

I. Vyhláškou č. 255 Úradu veřejného zdravotnictva Slovenskej republiky, kterou sa nariadují opatrenia  při ohrození veřejného zdravia ku karenténnym povinnostiam osob po vstupe na územie Slovenskej republiky, uverejnené vo Vestníku vlády SR, Ročník 31, dne 7. 10. 2021, došlo k porušení níže uvedených základních práv a svobod, resp. lidských práv  a svobod stěžovatele HABEAS CORPUS, a to:

a) porušení práva na přístup k soudu a práva na řádnou přípravu k soudu, podřaditelná pod ust. § 6, odst. 1 EULP (č. 209/1992 Sb.), a pod ust. čl. 46 Ústavy SR, a čl. 48, odst. 2 Ústavy SR

b) porušení práva na vstup do Slovenské republiky z jiného členského státu EU, podřaditelné pod ust. čl. 20, odst. 2, písm. a), úplného znění Smlouvy o fungování Evropské unie, Celex 119 57 E, v platném znění, dále jen „SFEU“ a pod ust. čl. 21, odst. 1 „SFEU“.

c) skutečností, že stěžovatel z jiné členské země EU musí v současné době v přístupu k soudu ve Slovenské republice, kam je předvolán pod sankcí, překonávat naprosto zásadní překážky, které jsou pro něho momentálně objektivně nepřekonatelné, na rozdíl od protistrany v předmětném soudním sporu, vedeném pod čj: 25 Cb 63/2015 u Okresného súdu Bratislava III, (neboť protistrana je subjektem se sídlem v SR, Bratislava, nemusí překonávat hranice, jít do karantény, překonávat Covidové překážky v ubytování a stravování), je jednoznačnou diskriminací stěžovatele, nerovným zacházením a zvýhodňováním protistrany soudního sporu u OS Bratislava III. , jde o jednoznačné porušení ust. čl. 18 a čl. 19 „SFEU“ a dále porušení ust. čl. 46 Ústavy SR, čl. 48, odst. 2 Ústavy SR, čl. 12 Ústavy SR, čl. 13 Ústavy SR, čl. 17, odst. 2 Ústavy SR (karanténa).

 

II. Zakazuje se uplatňování Vyhlášky č. 255 Úradu veřejného zdravotnictva Slovenskej republiky, ktorou sa nariadují opatrenia  při ohrození veřejného zdravia ku karenténnym povinnostiam osob po vstupe na územie Slovenskej republiky, uverejnené vo Vestníku vlády SR, Ročník 31, dne 7. 10. 2021 vůči stěžovateli, jeho statutárním orgánů, zaměstnancům, právním zástupcům a poradcům.

III. Uplatňování Vyhlášky č. 255 Úradu veřejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariadují opatrenia  při ohrození veřejného zdravia ku karenténnym povinnostiam osob po vstupe na územie Slovenskej republiky, uverejnené vo Vestníku vlády SR, Ročník 31, dne 7. 10. 2021 je vůči stěžovateli, jeho statutárním orgánů, zaměstnancům, právním zástupcům a poradcům neúčinné a neplatné.

IV. Vyhláška č. 255 Úradu veřejného zdravotnictva Slovenskej republiky, ktorou sa nariadují opatrenia  při ohrození veřejného zdravia ku karenténnym povinnostiam osob po vstupe na územie Slovenskej republiky, uverejnené vo Vestníku vlády SR, Ročník 31, dne 7. 10. 2021 se zrušuje.

V. Zakazuje se uplatňování opatření vyplývající ze systému COVID AUTOMAT vůči stěžovateli, jeho statutárním orgánům, zaměstnancům, právním zástupcům a poradcům

VI. Uplatňování opatření vyplývající ze systému COVID AUTOMAT je vůči stěžovateli, jeho statutárním orgánům, zaměstnancům, právním zástupcům a poradcům neúčinné a neplatné.

VII. Systém COVID AUTOMAT se zrušuje.

 

Stěžovatel odůvodňuje odmítnutí vakcinace

povinne ockovani soud pro lidska prava

Povinné očkování, proč není dovoleno jej odmítnout beztrestně. (Karolina Grabowska / Pexels)

 

Členové stěžovatele odmítají logicky vakcinaci experimentálními mRNA vakcínami, když kompetentní orgány odmítly k dotazu stěžovatele dát stěžovateli garance proti nežádoucím účinkům. Navíc jediný statutární orgán stěžovatele – Ing. Jiří Plicka je zároveň předsedou spolku Unie příznivců Tradiční čínské medicíny se sídlem v Praze, který praktikuje leta posilování přirozené imunity, sám COVID-19 prodělal a zvládl s pomocí bylin a přírodních preparátů (dále jen UPTČM).

Proti vynucování očkování experimentálními a neodzkoušenými vakcínami mRNA proti COVID-19 se stěžovat brání a bude bránit soudně.

Co se týče napadeného usnesení vlády SR č. 440 (dále jen Vyhláška č. 255 UVZ) tak Důvodové zprávy k novým VYHLÁŠKÁM Úradu veřejného zdravotníctva SR (pdf) zmiňují jako podkladový materiál k napadeným legislativním aktům v zásadě pouze podklady odůvodňující a protěžující očkování proti COVID-19 na úkor jiných způsobů ochrany včetně způsobů budování a posilování přirozené imunity člověka pomocí vhodné stravy, životosprávy, bylin, zdravého životního stylu atd. Navíc se opomíjí i studie ze zemí, které mají vysokou proočkovanost, ale COVID zde řádí zle dál. Kupříkladu: Izrael,Gibraltar

Očkování totiž způsobuje zřejmě pouze rezistenci, což podkladný materiál (Důvodová zpráva) zcela opomíjí. Chybí kupříkladu Izraelská studie, která vychází z databáze Izraelské pojišťovny Maccabi Healthcare Services, která má v registru cca 2,5 milionu Izraelců.

Blíže viz kupříkladu zde: Chrání lépe vakcína, nebo infekce? Odpověď z Izraele je jasná, ale neúplná

Porovnání přirozené imunity SARS-CoV-2 s imunitou vyvolanou vakcínou: reinfekce versus průlomové infekce.

Dále, Evropská komise ani EMA nejsou schopny odpovědět na otázky, z jakého důvodu protěžují očkování proti COVIDu-19 jako jedinou možnost ochrany na úkor jiných alternativních způsobů ochrany jednotlivce a nejsou též ochotny ani schopny poskytnout garance proti nežádoucím účinkům protěžovaných experimentnálních vakcín proti COVID-19. (viz přílohy níže)

Důvodová zpráva, sloužící jako podklad napadeným aktům je podle stěžovatele neobjektivní, tendenční, neúplná, bezdůvodně stranící vakcinaci a zamlčující rizika. Rozhodnutí a akty, které vycházejí z dotyčné Důvodové zprávy jsou podle stěžovatele vadná a protiústavní.

 


Dokumentace stížnosti:

Níže uvádíme několik vybraných dokumentů.

Ústavní stížnost ze 4. 12. 2021 (pdf)

Seznam připojených příloh s návrhem na provedení jako důkaz Ústavním soudem SR k prokázání včasnosti a důvodnosti této Ústavní stížnosti:

Vyžádání informací organizací HABEAS CORPUS u EVROPSKÉ KOMISE ohledně nemoci COVID-19, důvodů schvalování a bezpečnosti vakcín proti COVID-19, alternativních možností atd... (29. 12. 2020) (pdf)

Odpověď EVROPSKÉ KOMISE na žádost HABEAS CORPUS  ve věci vakcín COVID-19 (7. 5. 2021) (pdf)

Vyžádání informací organizací HABEAS CORPUS u EUROPEAN MEDICINES AGENCY ohledně nemoci COVID-19, důvodů schvalování a bezpečnosti vakcín proti COVID -19, alternativních možností, atd. (13. 3. 2021) (pdf)

Odpověď EUROPEAN MEDICINES AGENCY na žádost HABEAS CORPUS ve věci vakcinací k COVID-19 (1. 6. 2021) (pdf)

COVID automat na Slovensku, co je COVID AUTOMAT + usnesení Vlády Slovenské republiky č. 440 (10. 8. 2021) (pdf

Vyhláška č. 255 Úradu veřejného zdravotníctva Slovenskej republiky (7. 10. 2021) (pdf)

Hodnocení článku
Článek nebyl ještě ohodnocen.
Čtěte také: Kdo je kandidát na pozici Nejvyššího státního zástupce JUDr. Igor Stříž Kdo to jsou „šmejdi“: Podvádějí zákazníky, operují na území ČR a vydělávají miliony Iniciativa Pro Libertate podala trestní oznámení na ministra Vojtěcha a na hlavní hygieničku Svrčinovou Tempel byl propuštěn z vězení až po intervenci Ústavního soudu. Pozadí důvodů pro jeho zadržování Okresní soud v Mostu zamítl Tempelovi žádost o podmíněné propuštění
Diskuze

Kolik je jedna mínus jedna? (slovy)

Položky označené * je nutno vyplnit.

Logotyp Vox Populi