Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Justice: Kdo rozhoduje o obnovení procesu? Zákon, který přetrval z dob komunismu

Podle trestního řádu rozhoduje o obnovení soudní procesu senát (soudce), který předsedá nalézacímu soudu. To znamená, že soudci (soudce), kteří vynesou rozsudek, budou také rozhodovat o případném obnovení soudního procesu. Česká republika je poslední zemí v Evropě, která udržuje toto pravidlo v platnosti. Zákon v justici přetrval z dob komunismu v bývalém Československu. „29. listopadu 1961 se Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně,“ uvádí zákon, který je, jak vidíme již z data jeho vzniku, svou filozofií zákonem socialistickým. Například Slovensko provedlo změnu tohoto zákona v roce 2015...

celý článek
image
Istanbulská úmluva, vnese do společnosti rozpory a bude vytvářet další problémy, říkají experti

Istanbulská úmluva sama o sobě neříká nic jiného, než to co už má každý evropský stát dávno ve své legislativě. Buďto je pro zemi jako je Česká republika úplně zbytečná, a poté nemá smysl ji ratifikovat nebo obsahuje něco, co není vidět na první pohled. Zejména zástupci Konzervativní strany poukazují na to, že Istanbulská úmluva ve skutečnosti protlačuje do právního řádu zemí Evropské unie "genderovou politiku"...

celý článek
image
Novela transplantačního zákona má zamezit spoluúčasti na zločinech. Vláda ji s odůvodněním zamítla

Novela transplantačního zákona je podle navrhovatelů a hlavních tvůrců (poslanec Mikuláš Peksa se senátor Marek Hilšer) především reakcí na situaci v Čínské lidové republice, ke které se nedávno vyjádřil také mezinárodní tribunál v Londýně. Pod návrhem novely transplantačního zákona je podepsáno celkem 21 poslanců. Šestnáct za Pirátskou stanu a čtyři za TOP 09. Vláda vydala k návrhu novely zákona nesouhlasné stanovisko s věcný vysvětlením...

celý článek
image
Pletichy pana poslance a advokáta JUDr. Pletichy, aneb advokáti sobě

K další výrobě legislativních zmetků v zákonodárných sborech. Česká republika a její justice a zákonodárné sbory již delší dobu přitahují pozornost organizací, které se zabývají kvalitou justičního systému a legislativního procesu. Bohužel trend nastoupený okolo roku 2000 v ČR směřující k postupné erozi práv občanů ve prospěch nárůstu povinností, zákazů, příkazů a nařízení nabral po podzimu 2013 zrychlené tempo. Lze vysledovat, že tento zhoršující se stav je dán některými okolnostmi, mezi které patří zejména...

celý článek
image
Unie příznivců TČM: připravovaný zákon o léčitelství je střet zájmů a diskriminuje

UPTČM: Zákon o léčitelství by diskriminoval tradiční čínskou medicínu a další obory jako ajurvéda, homeopatie aj. označováním za léčitelství. Předkladatelé zákona o léčitelství se podle Unie příznivců TČM dopouští střetu zájmů. Unie příznivců Tradiční čínské medicíny se ohrazuje i proti odmítání poskytnutí informací v této věci a upozorňuje na porušení Listiny základních práv a svobod a Listiny základních práv EU - rovnost před zákonem, právo na spravedlivé řízení, právo na účinný opravný prostředek a právo nebýt diskriminován...

celý článek
image
Směrnice o copyrightu, která ohrožovala podstatu internetu, těsnou většinou v Evropském parlamentu neprošla

Směrnice o copyrightu, která ohrožovala podstatu internetu, těsnou většinou v Evropském parlamentu neprošla. A to hlavně díky vám! Děkujeme za vaši aktivitu a podporu. Má to smysl! Poměrem 318 ku 278 hlasům neprošla námi kritizovaná podobá směrnice zavádějící cenzuru internetu. To ale neznamená, že můžeme usnout na vavřínech. V září se vrátí na stůl k projednávání...
 

celý článek
image
Analýza věcného záměru nového civilního řádu soudního (CŘS)

Po bližším seznámení se s věcným záměrem nového civilního řádu soudního (zkr. CŘS) dospěli zpracovatelé této analýzy k závěru, že Ministerstvo spravedlnosti ČR nemůže snad myslet svůj záměr vážně a navíc jej snad nemohli zpracovat lidé z Ministerstva spravedlnosti ČR, což je ústřední orgán státní správy ČR v jehož čele stojí člen vlády, který skládá slib níže uvedeného znění (čl. 69, odst. 2 Ústavy ČR ): „..... Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení“...

celý článek
image
Tradiční čínská medicína: ČR přijala zákon o vzdělávání terapeutů, senátoři ho teď zase chtějí zrušit

V září roku 2017 začala platit novela zákona, která umožňuje vzdělávání nelékařských profesí tedy terapeutů čínské medicíny (TČM). Senátoři Dernerová a Plačka ho nyní chtějí novelou zrušit. Vůči tradiční čínské medicíně začalo vystupovat předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Nyní chtějí senátoři Alena Dernerová a Vladimír Plačka prosadit změnu zákona č. 96/2004Sb. Která by zrušila ustanovení přijatá v létě 2017 týkající se zavedení odborné způsobilosti k výkonu povolání terapeuta tradiční čínské medicíny, odborné způsobilosti, minimálních požadavků na studijní programy a vzdělávací programy a na studijní programy ke získání odborné způsobilosti...

celý článek
image
Připravovaný nový Civilní řád soudní (CŘS): Rafinovaný nástroj totality anebo důkaz nesvéprávnosti českého občana?

A tak se stalo, že podle tohoto návrhu CŘS chtějí zavést advokátský proces, což v praxi znamená, že občan či firma nebude mít přístup k soudu, pokud nebude povinně zastoupen advokátem, což ale koliduje s normami vyšší právní síly. Jenomže: Advokát je členem advokátní komory, která je kontrolována státem. Řada občanů advokáta nechce a to z různých důvodů (nespolehlivost, neschopnost, nedostupnost, jiné). Je věcí každého svéprávného občana, zda před soudem chce vystupovat sám, nebo se nechat zastupovat někým, komu důvěřuje. Podle zákona o advokacii je advokát vázán pokyny klienta, sám neví co má dělat. Je „tlumočníkem“ vůle svého klienta. Navrhovaný předpis omezuje či přímo zamezuje přístup občana k soudu...

celý článek
image
Zákon o advokacii: Ustanovení § 52 d - občané, fyzické či právnické osoby mají nyní na vše nasazovat advokáta?

Na následujícím příkladu ukážeme, jak občanská práva a svobody krok za krokem mizí pod rouškou a záminkou péče o lid a jak úzká oligarchistická skupina přece ví, co je pro lid nejlepší. A jak lehce se v poslanecké sněmovně vytvářejí a mění zákony ve jménu blaha a zlepšení služeb (pro koho?). Úsudek ať si udělá každý sám...

celý článek
archiv (10)
Logotyp Vox Populi