Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Novela transplantačního zákona má zamezit spoluúčasti na zločinech. Vláda ji s odůvodněním zamítla

Novela transplantačního zákona je podle navrhovatelů a hlavních tvůrců (poslanec Mikuláš Peksa se senátor Marek Hilšer) především reakcí na situaci v Čínské lidové republice, ke které se nedávno vyjádřil také mezinárodní tribunál v Londýně. Pod návrhem novely transplantačního zákona je podepsáno celkem 21 poslanců. Šestnáct za Pirátskou stanu a čtyři za TOP 09. Vláda vydala k návrhu novely zákona nesouhlasné stanovisko s věcný vysvětlením...

celý článek
image
Pletichy pana poslance a advokáta JUDr. Pletichy, aneb advokáti sobě

K další výrobě legislativních zmetků v zákonodárných sborech. Česká republika a její justice a zákonodárné sbory již delší dobu přitahují pozornost organizací, které se zabývají kvalitou justičního systému a legislativního procesu. Bohužel trend nastoupený okolo roku 2000 v ČR směřující k postupné erozi práv občanů ve prospěch nárůstu povinností, zákazů, příkazů a nařízení nabral po podzimu 2013 zrychlené tempo. Lze vysledovat, že tento zhoršující se stav je dán některými okolnostmi, mezi které patří zejména...

celý článek
image
Unie příznivců TČM: připravovaný zákon o léčitelství je střet zájmů a diskriminuje

UPTČM: Zákon o léčitelství by diskriminoval tradiční čínskou medicínu a další obory jako ajurvéda, homeopatie aj. označováním za léčitelství. Předkladatelé zákona o léčitelství se podle Unie příznivců TČM dopouští střetu zájmů. Unie příznivců Tradiční čínské medicíny se ohrazuje i proti odmítání poskytnutí informací v této věci a upozorňuje na porušení Listiny základních práv a svobod a Listiny základních práv EU - rovnost před zákonem, právo na spravedlivé řízení, právo na účinný opravný prostředek a právo nebýt diskriminován...

celý článek
image
Směrnice o copyrightu, která ohrožovala podstatu internetu, těsnou většinou v Evropském parlamentu neprošla

Směrnice o copyrightu, která ohrožovala podstatu internetu, těsnou většinou v Evropském parlamentu neprošla. A to hlavně díky vám! Děkujeme za vaši aktivitu a podporu. Má to smysl! Poměrem 318 ku 278 hlasům neprošla námi kritizovaná podobá směrnice zavádějící cenzuru internetu. To ale neznamená, že můžeme usnout na vavřínech. V září se vrátí na stůl k projednávání...
 

celý článek
image
Analýza věcného záměru nového civilního řádu soudního (CŘS)

Po bližším seznámení se s věcným záměrem nového civilního řádu soudního (zkr. CŘS) dospěli zpracovatelé této analýzy k závěru, že Ministerstvo spravedlnosti ČR nemůže snad myslet svůj záměr vážně a navíc jej snad nemohli zpracovat lidé z Ministerstva spravedlnosti ČR, což je ústřední orgán státní správy ČR v jehož čele stojí člen vlády, který skládá slib níže uvedeného znění (čl. 69, odst. 2 Ústavy ČR ): „..... Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení“...

celý článek
image
Tradiční čínská medicína: ČR přijala zákon o vzdělávání terapeutů, senátoři ho teď zase chtějí zrušit

V září roku 2017 začala platit novela zákona, která umožňuje vzdělávání nelékařských profesí tedy terapeutů čínské medicíny (TČM). Senátoři Dernerová a Plačka ho nyní chtějí novelou zrušit. Vůči tradiční čínské medicíně začalo vystupovat předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Nyní chtějí senátoři Alena Dernerová a Vladimír Plačka prosadit změnu zákona č. 96/2004Sb. Která by zrušila ustanovení přijatá v létě 2017 týkající se zavedení odborné způsobilosti k výkonu povolání terapeuta tradiční čínské medicíny, odborné způsobilosti, minimálních požadavků na studijní programy a vzdělávací programy a na studijní programy ke získání odborné způsobilosti...

celý článek
image
Připravovaný nový Civilní řád soudní (CŘS): Rafinovaný nástroj totality anebo důkaz nesvéprávnosti českého občana?

A tak se stalo, že podle tohoto návrhu CŘS chtějí zavést advokátský proces, což v praxi znamená, že občan či firma nebude mít přístup k soudu, pokud nebude povinně zastoupen advokátem, což ale koliduje s normami vyšší právní síly. Jenomže: Advokát je členem advokátní komory, která je kontrolována státem. Řada občanů advokáta nechce a to z různých důvodů (nespolehlivost, neschopnost, nedostupnost, jiné). Je věcí každého svéprávného občana, zda před soudem chce vystupovat sám, nebo se nechat zastupovat někým, komu důvěřuje. Podle zákona o advokacii je advokát vázán pokyny klienta, sám neví co má dělat. Je „tlumočníkem“ vůle svého klienta. Navrhovaný předpis omezuje či přímo zamezuje přístup občana k soudu...

celý článek
image
Zákon o advokacii: Ustanovení § 52 d - občané, fyzické či právnické osoby mají nyní na vše nasazovat advokáta?

Na následujícím příkladu ukážeme, jak občanská práva a svobody krok za krokem mizí pod rouškou a záminkou péče o lid a jak úzká oligarchistická skupina přece ví, co je pro lid nejlepší. A jak lehce se v poslanecké sněmovně vytvářejí a mění zákony ve jménu blaha a zlepšení služeb (pro koho?). Úsudek ať si udělá každý sám...

celý článek
archiv (8)
Logotyp Vox Populi