WHO chce čínskou medicínu zahrnout do systému zdravotnictví. ČR z ní dělá léčitelství

03.01.2019 - Karolina Kudynová
počet přečtení: 8729
vytvořeno 03.01.2019, upraveno 03.01.2019

tradicni.cinska-medicina
Tradiční čínská medicína a její osud je v Česku v ohrožení. (publicdomain)

 

Tradiční čínská medicína a její osud je Česku v ohrožení. I přes její mezinárodní úspěchy a respekt i podporu WHO má v ČR spadat pod léčitelství, bez možnosti být „zdravotní službou“. Přitom ještě na podzim roku 2017 byla zařazena na seznam nelékařských profesí. Tím získala v zákonu status, který by umožnil terapeutům i studium na vysokých školách. V říjnu 2018 byla čínská medicína ze zákona způsobem vzbuzujícím oprávněné pochybnosti vyškrtnuta. Její přesun mezi léčitele má umožnit připravovaný zákon z pera Ministerstva zdravotnictví. Narychlo ušitý text přitom podle kritiků negarantuje žádné vzdělání terapeutů a pokud by začal platit, velmi zkomplikuje jejich provoz.

Hrozí tak nekvalitní péče od „kohokoli“ bez patřičného vzdělání a omezení přístupu a dostupnosti vyškolených terapeutů, kteří by podle novely nesměli ani říkat, že „léčí , neboť i za to by jim hrozily postihy do 1 milionu korun.

Degradace této 5 tisíc let staré čínské medicíny je založena nejspíše na vysoké neinformovanosti překladatelů zákona o léčitelích a velmi pravděpodobně politicky motivovaná. Existuje přitom tisíce uznávaných mezinárodní studií prokazujících oblibu a léčebný efekt tradiční čínské medicíny, která je hojně využívaná po celém světě, včetně vyspělých států Evropy, a má ve světě řadu klinik a univerzit.

Přitom se ČR a zákonodárci tímto návrhem podle Unie příznivců TČM dopouští mezinárodních i protiústavních prohřešků. Chybí jasná definice a vymezení pojmů co je léčitelství, a podle kritiků dochází k porušení listiny základních práv a svobod a k diskriminaci

Se zněním špatného zákona o léčitelích nesouhlasí ani komora Tradiční čínské medicíny, 1. školy tradiční čínské medicíny, které garantují vzdělání na potřebné úrovni, terapeuté ani Unie příznivců Tradiční čínské medicíny.

Navrhovaný zákon jde i proti dodržování Listiny základních práv a svobod ČR, a práv občanů, která jsou zakotvena v mezinárodních dokumentech vyšší právní síly a v Ústavě ČR. Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod. Podle Článku 23 Ústavy ČR bodu slib poslance a senátora zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." Zde se dá namítat, že tento zákon vzniká spíše v zájmu České lékařské komory, nikoli „lidu“, který má o čínskou medicínu a další léčebné metody zájem. Není tedy možné, aby někdo svévolí označovat různé léčebné a zdravotní metody za léčitelství a zakazoval jejich reklamu.

Podle článku 15 Listiny základních práv a svobod ČR je zaručena každému svoboda myšlení a náboženského vyznání a také svoboda vědeckého bádání. Z toho vyplývá že by měla být zaručena také svoboda jiné medicínské vědecké disciplíny, přestože nevychází z evropského kulturního kontextu.

Podle článku 16 Listiny základních práv a svobod ČR má každý právo svobodně projevovat svou víru, společně s jinými lidmi, soukromě nebo veřejně, vyučováním apod. Tedy by měla být zaručena svoboda vyučovat TČM, i veřejně. Její degradace za léčitelství a vynechání ze zákona je tedy nepřípustná, protože je její praxe na kvalifikované vzdělání úzce navázána. Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření nezbytná pro ochranu zdraví a práv a svobod druhých. Je v pořádku aby lidé kteří léčí druhé dodržovali pravidla, ale není v pořádku degradovat medicínu jiného kulturního kontextu a považovat za „nesvéprávné.“

Podle Článku 17 Listiny základních práv a svobod je zaručeno právo na informace. V souvislosti s tvorbou zákona o léčitelích však zřejmě velmi chybuje Ministerstvo zdravotnictví, které informace o tvorbě zákona dotčeným účastníkům neposkytlo. Podle článku 23 Listiny základních práv a svobod mají občané právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou.

Dalším „prohřeškem“ připravovaného zákona o léčitelích je další porušení Listiny základních práv a svobod podle článku 26, který každému dává právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat. Zákaz použití reklamy pro praktikování tradiční čínské medicíny a jejích léčebných prostředků se tedy jeví jako protiprávní.

Navíc každý občan má právo na legální přístup k různým účinným metodám léčby včetně alternativ.


Příznivci Tradiční čínské medicíny se postavili v ČR na odpor svévoli zákonodárců

priznivci-tcm-zaluji-senatorku

HABEAS CORPUS zažaloval u soudu chybějící a vadné náležitosti senátního návrhu zákona navrhovatelů - senátorů Senátu Parlamentu ČR Aleny Dernerové a Vladimíra Plačka, vedeného jako senátní tisk č. 206, který byl Senátem usnesením č. 360 v hlasování č. 41 schválen jako senátní návrh zákona, kterým byly vypuštěni ze zákonů č. 96 /2004 Sb. a č. 95 /2004 Sb. specialisté a terapeuti TČM. Senátorka Alena Dernerová a další funkcionáři budou muset zřejmě vysvětlovat u soudu některé zásadní skutečnosti...


Podle WHO – Světové zdravotnické organizace má naopak svět, včetně České republiky, která je členem WHO, tradiční medicíny podporovat a zařadit je do palety dostupné zdravotní péče. Cílem je využití přidaných hodnot, které vůči konvenčnímu systému tradiční medicíny přináší - a to se zřetelem k zvyšování blaha a zdraví obyvatel a zejména pro prevence nemocí. Zdroj

Léčba nemocí v tradiční čínské medicíně je prokázána řadou studií jako úspěšná, ačkoliv probíhá jiný způsobem. Jsou prokázány četné přínosy pro zdraví a léčení různých chorob (včetně těch chronických a zdánlivě neléčitelných). Syndromy tradiční čínské medicíny se staly součástí 11. mezinárodní klasifikace chorob WHO. Světová zdravotnická organizace (WHO) nabádá všechny státy k zahrnutí Tradiční čínské medicíny do zdravotnictví kvůli preventivním účinkům tohoto lékařského oboru.

Podle dokumentu WHO je: „Tradiční medicína je důležitou a často podceňovanou součástí zdravotních služeb. Tradiční medicína má dlouhou historii v udržování a péči o zdraví i při prevenci a léčbě nemocí, zejména chronických. Cílem strategie WHO je podporovat členské státy ve a) využívání potenciálního přínosu tradiční medicíny ke zdraví, celkové pohody a zdravotní péče pro dobro lidí; b) podporovat bezpečné a efektivní využívání tradiční medicíny prostřednictvím regulace, výzkumu a integrovat produkty tradiční medicíny, praktiky tradiční medicíny a praxi tradiční medicíny do zdravotnických systémů. Cílem strategie je podpořit členské státy při vytváření proaktivní politiky a provádění akčních plánů, které posílí úlohu, kterou hraje tradiční medicína v udržování zdravé populace.

V oblasti politické má integrovat tradiční medicínu do národních systémů zdravotní péče rozvíjením a prováděním národních zákonů a programů na podporu tradiční medicíny. Podle WHO je také důležité zajistit bezpečnost, účinnost a kvalitu poskytování tradiční medicíny rozšířením znalostí a vědomostí o ní a poskytnutím pokynů pro regulaci a standardů zajišťování kvality. Státy mají také zajistit zvýšení fyzické dostupnosti i cenové dostupnosti tradiční medicíny pro pacienty s důrazem na přístup pro chudé obyvatelstvo. Mají také podporovat terapeuticky správné používání vhodné tradiční medicíny terapeuty i spotřebiteli (pacienty) a podpořit vzdělávání dovedností služeb a terapií v oboru tradiční medicíny pro zajištění kvality a bezpečnosti, dostatku terapeutů, odborníků a lékařů.

(WHO Strategie tradiční medíny 2014 - 2023 str. 11 – 13)


Čínské lékařství pomůže snížit nemocnost české populace

cinska-medicina

V současnosti se mnoho států v důsledku nedostatku finančních prostředků či epidemii civilizačních chorob, jako je obezita nebo cukrovka starších osob (DM druhého typu), potýká s krizí zdravotnictví. V rozvinutých zemích se zvyšuje věk, a proto i nemocnost a výdaje.
Nejbohatší státy, jako jsou USA, vydávají na léčbu chronické bolesti ročně až 635 miliard, ischemických srdečních chorob 309 miliard, nádorů 243 miliard a DM 188 miliard dolarů, což jsou jen některé choroby rozvinutých zemí. Obdobná situace panuje v Evropské unii; například v Portugalsku 27 procent osob trpí chronickou bolestí a stěžuje si na pokles účinnosti léků, za které zaplatí průměrně 77 eur měsíčně....


Podle šéfa Komory Tradiční čínské medicíny Luckého i dalších zástupců škol TČM je snaha jednat s Ministerstvem zdravotnictví k vylepšení zákona, ale tito jsou k argumentům, předloženým studiím i snaze do zákona vnést pravidla pro důstojný provoz našich ordinací, hluší. Svůj podíl má i hysterické odsuzování čínské medicíny ze strany ČLK a podle našeho zdroje i na patřičných úřadech.

Z praxe lidí, kteří se snaží čínskou lékařskou disciplínu hájit, se jeví, že za postojem ministerstva zdravotnictví a degradací TČM nestojí zájem o pacienty ani jejich zdraví, ale střet zájmů - politické důvody. Mocný je i strach rigidních lékařských kruhů z České lékařské komory a Společnosti Jana E. Purkyně, kteří odmítají diskusi a uznání předkládaných světových studií, prokazující mnohé pozitivní přínosy tradiční čínské medicíny v léčbě různých chorob.

Jedním z vysvětlení je obava, že by mohla TČM konkurovat, pokud by byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění. To podporuje i WHO. Přitom si čínskou medicínu pacienti hradí dobrovolně sami.

Existuje řada světových studií, které potvrzují účinky léčebných čínských metod tradiční čínské medicíny (akupunktura, čínské bylinné směsi, dietetika podle ročních období, cvičení qi-qong a další metody). Její podporu zmiňuje i WHO Světová zdravotnická organizace . Studium čínské medicíny trvá několik let. Řada bylinných směsí čínské medicíny je zahrnuta a kodifikována v souladu s požadavky mezinárodních standardů a normy ISO 9001:2015 zajišťující bezpečnost bylin – vyloučení těžkých kovů apod. Zdroj

Podle Strategie pro tradiční medicíny WHO by stát měl naopak vytvořit podmínky pro podporu a přístup k tomuto typu zdravotní péče. Je prokázáno řadou lékařských studií, že tradiční čínská medicína , někdy označovaná jako východní medicína nebo celostní medicína je účinná při prevencích různých onemocnění a při dlouhotrvajících chronických chorobách. Po celém světe čínskou medicínu využívá přes 1,5 miliardy lidí a v České republice to jsou desetitisíce.

Tradiční čínská medicína s několikatisíciletou tradicí a je nadčasovým systémem léčení, který je v souladu s přírodou a její efekt byl verifikován i západní medicínou. Používá se v současnosti úspěšně nejen v Číně, ale rozšířila se do USA, Austrálie, Ruska, celé Evropy, řady zemí v Asii (Singapur, Korea, Thajsko, Indonésie atd.), a dalších částí planety. Tradiční čínská medicína je praktikována více než 300 tisíci lékaři ve více než 140 zemích světa. Autoři Hosbach, Neeb, Hager, Kirchhoff, a Kirschbaum1 v britském časopise Anaesthesia (Ročník 58 (3), březen 2003, strana 282-283) uvádí, že více než 1,5 miliardy lidí na celém světě důvěřuje v účinnost a bezpečnost tradiční čínské medicíny. Podle serveru BBC utratí Britové ročně za akupunkturu a další reflexivní metody kolem 130 milionů liber.

První nemocnice čínské medicíny v Evropě byla otevřena v Německu v roce 1990. Také Britští všeobecní lékaři uzavírají čím dál více smluv za provádění akupunktury. Veřejné zdravotní pojišťovny v Německu běžně proplácejí lékařům náklady na ošetření akupunkturou. Ve Francii je akupunktura široce akceptovanou součástí poskytování lékařské péče. V Británii nabízí několik univerzit akademické tituly po absolvování studia čínské medicíny a kurzy TČM jsou začleňovány do studijního programu na lékařských fakultách po Evropě. Nejstarší Pekingská lékárna Tong Ren Tang, založená v 17.století, otevřela v roce 1995 svou pobočku v centru Londýna. Také v Rusku jsou metody TČM a západní medicíny v klinické praxi silně propojené. Ruská klinická praxe prvky této léčby zavádí do dominantních léčebných institucí. To vše by se zajisté nedělo, pokud by šlo o nějaké pochybné „léčitelství“.


TIP: ANH-international/Aliance for natural health na jejich sekce "nurture traditional medicines"


Čínská medicína uplatňuje metodu analýzy a syntézy, přesné individuální diagnostiky vnitřního systému lidského těla a stavu vnitřních orgánů. Rozlišuje také několika druhů pulsů a vzájemných vztahů orgánů na mikro i makro-úrovni. Čínská medicína aplikuje tyto poznatky k léčbě a prevenci chorob a udržení zdraví. Tradiční čínská medicína je komplexním systémem zahrnujícím teorii pěti živlů vyskytujících se ve všem živém. Zahrnuje akupunkturu, dietetiku, cvičení qi-qong a užívání bylinných směsí.

Systém vzájemně provázaných drah v lidském těle a mužském a ženském principu nacházejícím se v přírodě. Je efektivní, protože funguje v souladu s přírodními zákony. Je užívána úspěšně také pro léčbu vedlejších efektů chemoterapie, k odstranění symptomů drogové závislosti a léčbě rozmanitých chronických onemocnění, u kterých je někdy západní medicína neefektivní. Je užívána k i léčbě infekcí odolných vůči antibiotikům. Čínská medicína je disciplína která má složitou propracovanou diagnostiku, a verifikovatelnost.

Například v článku Mladé Fronty Dnes z 14. 5. 2005 na straně 7 je uvedeno: „Zobrazení tomografu přineslo vědecké důkazy, že vpich akupunkturní jehly aktivuje mozková centra. Britští vědci sledovali účinek akupunktury na mozek pomocí moderních zobrazovacích metod, a jejich závěr zní: akupunktura funguje a určitě ne jen jako placebo. Britští vědci ze Southhampton University a University College London přinášejí důkazy v podobě snímků mozku. Na nich prokázali, že se během akupunktury aktivuje jedna část mozku, která se podílí na regulaci pocitů bolesti. Akupunktura tedy, jak britští autoři studie zveřejněné v časopise NeurolmaGE tvrdí, přináší pacientům užitek, aktivuje mozek a rozhodně to není pouze na základě jejich očekávání nebo placebo efekt. Skutečná a předstíraná akupunktura se projevují na aktivitě mozku jinak. Podráždění nervových zakončení pod kůži tedy vede po nervových drahách až do mozku a ten pak rozehraje celou škálu fyziologických pochodů, na jejichž konci může být ústup bolesti či nemoci.“

Otázkou je, koho a proč v ČR tradiční čínská medicína tak „dráždí, že chce zajít tak daleko, aby ji špatným zákonem zlikvidoval. Označování čínské medicíny za šarlatánství se jeví jako mylné, bludné a lživé, založené na hluboké neinformovanosti, nepochopení a strachu.

Ve všech větších a lidnatějších zemích, jako je USA, Austrálie, celá Evropa a Asie, Rusko nebo Čína a další státy světa, tam všude je výuka čínské medicíny přísně institucionalizovaná a mají speciální vysokoškolské instituce. Těžko si představit, že by se tyto země shodly na tom, že budou na kvůli pochybné „šarlatánské“ nauce budovat univerzitní výuku. V řadě západních zemí je tradiční čínská medicína vyučována na univerzitách. Nemůže ji praktikovat každý, ale jen ten, kdo má diplom. Je otázkou, proč u nás k institucionalizaci došlo a opět bylo zrušeno. Nejspíše je příčina v dlouhé komunistické izolovanosti naší země, v tom, že tu byla možná jen jedna správná cesta, jen jedno správné učení, a kvůli tomu jsou mysli lidí méně otevřené novým vjemům.


Čtěte také:

Unie příznivců tradiční čínské medicíny kritizuje „špatný zákon o léčitelích“

TČM: Kulatý stůl ve Sněmovně - Jak přistoupit k otázce tradiční čínské medicíny?

Průlom v pohledu na alternativní medicínu

Jiří M. Mašek: Vláda nám chce diktovat jak se můžeme a jak nesmíme léčit, to je nehoráznost (Pozor nový zákon!)


Asi polovina lékařů praktikujících čínskou medicínu má vystudovanou lékařskou fakultu a titul MUDr. O šarlatánství, za které je čínská medicína bohužel manipulativně a mylně vydávána, se nejedná a nemá s ním nic společného. Jsou to mnohdy lidé s vysokoškolským lékařským vzděláním, kteří poznali a pochopili účinky této léčivé východní metody. Stejně tak mezi pacienty je podle studie téměř polovina vysokoškoláků.

Přitom zájem pacientů o léčbu akupunkturou je veliký už od 90.let a ještě více vzrostl po roce 2000, což dokladují i novinové články z té doby. „Podle průzkumu ministerstva zdravotnictví chce 67% Čechů akupunkturní a jinou nekonvenční léčbu poskytovanou odborníky,“ uvedla místopředsedkyně Česká lékařská společnost pro akupunkturu Věra Dolejšová pro rozhovoru pro Lidové noviny dne 31.5.2005 (str. 4)

České republice využívá čínskou medicínu pro uzdravení od 90 let několika desítek tisíc lidí. Potvrzují to i sociologické studie, které dokladují na populaci ČR, že přes 80 % pacientů je s jejími výsledky spokojeno a jejich uzdravení a zlepšení zdraví čínská medicína pomohla.

„Doufáme že se podaří vytvořit kvalitní zákon, který bude garantovat úroveň vzdělání a spravedlivé podmínky pro provozování praxe čínské medicíny,“ upozorňuje šéf komory TČM.

1 Hosbach,I.; Neeb,G.; Hager,S.; Kirchhoff,S.; Kirschbaum,B.: In defence of traditional Chinese herbal medicine. Anaesthesia. Volume 58(3), March 203, p. 282-283

Klíčová slova: Čínská medicína, Tradiční čínská medicína, Východní medicína, Alternativní medicína, Celostní medicína, Akupunktura, zákon o léčitelství, Diagnostika v čínské medicíně

Hodnocení článku
Hodnotilo 13 čtenářů průměrem 4.69 bodů z pěti
Čtěte také: Stanovisko HC k Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky ve věci epidemických opatření Chystaný zákaz aloe: Odpověď ředitelství Evropské komise na stížnosti ve věci aloe Příznivci Tradiční čínské medicíny se postavili v ČR na odpor svévoli zákonodárců Co je skupina CAFAB? Co je RASFF - Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva?
Diskuze
Margita Benešová

Dotaz

Dobrý den, chci se zeptat, jak to tedy je, když nelékař vystuduje čínskou medicínu, akupunkturu.Čínská medicína v podobě poradenství bylin se jako živnost praktikovat může, ale akupunktura je prý léčebná metoda a můžou ji praktikovat jedině lékaři a zdravotní terapeuti, jak mi bylo řečeno na krajském úřadě v Brně, na odboru zdravotním. Děkuji Benešová

14.06.2020 19:19

Kolik je jedna mínus jedna? (slovy)

Položky označené * je nutno vyplnit.

Logotyp Vox Populi