Voda a její důležitost - současná situace, ochrana, organizace...

26.08.2019 - Vox Populi
počet přečtení: 2860
vytvořeno 26.09.2017, upraveno 26.08.2019

voda-a-jeji-dulezitost
Voda a její důležitost. (Volné dílo)

 

Úvod

 

Voda spolu se vzduchem tvoří základní podmínky pro existenci života na  Zemi. Voda je také základní stavební látkou živých těl. Většina organismů obsahuje cca 60 % vody, některé dokonce i 99 %. Zdroj...

Voda má také velice zvláštní vlastnosti. Vědecké studie ukazují že voda dokáže udržovat informace a její struktura se může měnit v interakci s okolním prostředím. Například modlitba nebo ctnostné chování v okolí vody může změnit její vlastnosti. Stejným způsobem se do vody zachycují také negativní informace - viz níže...


TIP: Voda jako strategická surovina


 

TELEVIZNÍ DOKUMENTY:

Voda - tajný projekt (ČTV dabing) Více zde...

Ruský dokument o zvláštních vlastnostech vody (české titulky) Více zde...

Masaru Emoto Water Experiment - Water Consciousness (Anglicky) Více zde...

 

Aktuální stav v ČR


Před více než 15 lety začala privatizace vodních zdrojů. Mnoha oblastem již aktuálně hrozí, že budou vodní zdroje spravovat výlučně velké korporátní skupiny. Vznikají obří  vodárenské společnosti na mezinárodních úrovních. Spolu s tímto trendem se také zvedá vlna kritiky a odporu proti tomuto druhu privátní monopolizace.

Koncerny z pohledu toku a zisků obsadily nejlukrativnější regiony v ČR, kde je na malém prostoru velké množství odběratelů. Praha, Brno, Ostrava, Kladno, Olomouc, Sokolov nebo krajské vodárny Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s (šp. Aqualia), Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.(fr. Veolia ) a Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. (původně Anglian water, dnes rak. ČEVAK). Zdroj...

Mapa ČR z pohledu, kdo ovládá peněžní toky z prodeje vody v regionech ČR. (pravdaovode.cz)

Mapa ČR z pohledu, kdo ovládá peněžní toky z prodeje vody v regionech ČR. (pravdaovode.cz)

 

Zkušenosti z Francie


Francouzský dokument „Voda vydělává, aneb jak soukromé korporace bohatnou“, oceněný Cenou děkana  Provozně  ekonomické  fakulty, odhaluje praktiky korporací při správě vodovodů a kanalizací.

Odhaluje, jak koncerny pracují s náklady, s infrastrukturou a s „motivací politiků“, díky čemuž lidé platí za vodu čím dál víc a vodárny přesto stále nemají dost peněz. Ukazuje  způsoby,  jimiž  se  správa  těchto  zdrojů  vrací  pod  veřejnou kontrolu...

                       
 
Kniha Jean-Luca Toulyho, muže hovořícího v úvodu dokumentu, který zastával vysoký post ve společnosti Veiloa, nazvaná L'eau des multinationales: Les vérités inavouables, je ke koupi na stránkách Amazon.com. (Ve Francouzštině)

 

Nevládní organizace


Nadační fond Pravda o vodě

pravda-o-vode-nadacni-fond
 

Patří voda státu, lidem, nebo soukromníkům, a kdo si na ní pomyslně „mastí kapsy“? Mohla by být voda levnější, pokud by zisky z její distribuce neplynuly do zahraničí?

Zakladatel Nadačního fondu Pravda o vodě Radek Novotný v prvním dílu série rozhovorů věnovaných české vodě odkrývá, co a kdy se v souvislosti s ní privatizovalo a kdo z politiků byl zrovna u toho.

Dlouhodobě poukazujete na problematiku toho, že zisky z distribuce vody v ČR si prostřednictvím uzavřených pro stát nevýhodných smluv „zprivatizovaly“ zahraniční korporace. Jak a co se vlastně ve vodovodní distribuční síti „privatizovalo“? Více zde...


Pago Pago

projekt-pago-pago-sazejte-stromy
 

Sázíme stromy, sázejte s námi!

Abychom stabilizovali kolabující ekosystémy a zabránili vysušování krajiny, erozi půdy, podpořili samozásobitelství a regionální produkci potravin, je v Čechách třeba obnovit mozaikovitou strukturu krajiny tvořenou původně 800000 km mezí, 120000 km vegetace podél zmizelých polních cest, 30000 km alejí, 35000 ha remízků, lesíků převážně v okolí vodotečí, 42 tisíci hektary ovocných sadů. Celkem je tedy třeba vysadit více než 6 miliard ovocných stromů a několik dalších miliard ovocných keřů na půdě mimo lesy, které zmizely z naší krajiny v důsledku intenzifikace zemědělství a urbanizace krajiny během několika let. (Více zde)... 


Živá voda

logo-ziva-voda
 

Jedním z hlavních cílů našeho sdružení (spolku) je navracení vody do krajiny zejména pomocí revitalizací toků a niv.

Toto téma také popularizujeme pro veřejnost. Jde totiž o bohužel nepříliš známý fenomén, který však zejména do budoucna bude ovlivňovat chod celé společnosti a nabývá stále více na důležitosti.

Voda totiž je a čím dále více bude strategickou surovinou a je celostátním veřejným zájmem pokusit se ji vrátit do krajiny. To povede nejen ke zvětšení zásob (i pitné) vody, ale je to i odpověď na redukci účinků klimatické změny (např. povodně). (Více zde)...


Počítáme s vodou

pcitame-s-vodou-ngo
 

JAK SPRÁVNĚ HOSPODAŘIT S DEŠŤOVOU VODOU?

Zasakování dešťové vody - Zasakováním, například pomocí zasakovací rýhy, zasakovacího průlehu nebo zasakovací šachty, obnovujeme spodní vodu a podporujeme odpařování, čímž předcházíme suchu.

Zelená střecha - Zelená střecha neboli vegetační střecha je schopná mnoho vody zadržet a odparem ochlazovat okolí. Kromě toho zelená střecha spotřebovává CO2, filtruje škodlivé látky ze vzduchu a poskytuje životní prostor pro rostliny i zvířata.

Propustné povrchy - Propustné povrchy snižují teplotu okolí, zpomalují odtok vody a podporují odpařování (např. trávník, štěrk, vegetační tvárnice, dřevěné rošty, dlažba porézní nebo se zatravněnými spárami). Plnohodnotné zelené plochy navíc výrazně snižují prašnost a hluk. Více zde...


Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

agentura-ochrany-prirody
 

Jsou to právě mokřady, které se zásadní měrou podílejí na koloběhu vody v přírodě, pozitivně ovlivňují podnebí a zároveň poskytují domov a potravu mnoha vzácným druhům rostlin a živočichů.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) se podílí na zadržování vody v krajině a spravuje krajinotvorné programy (př. Program péče o krajinu či Program obnovy přirozených funkcí krajiny), které jsou zdrojem financí pro potenciální projekty. Evropský Operační program Životního prostředí od roku 2014 poskytl na opatření, která napomáhají v krajině zadržovat vodu, zhruba 2 miliardy Kč.

Níže najdete několik zajímavých projektů. Patří mezi ně obnova řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví, budování tůní v Českém středohoří a na Vysočině, obnova rašelinišť v Beskydech, či rozsáhlý projekt, který by měl mimo jiné zlepšit kvalitu vody v Máchově jezeře. Více zde...

 

Vládní úřady


Ministerstvo životního prostředí 

ministerstvo-zivotniho-prostredi
 

Obecným cílem státní politiky v oblasti vod je vytvořit podmínky pro udržitelné hospodaření s omezeným vodním bohatstvím České republiky.

To znamená soulad požadavků všech forem užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany vod a vodních ekosystémů, při současném zohlednění opatření ke snížení škodlivých účinků vod. Hlavní zásady státní politiky v oblasti vod pak vycházejí z tzv. Rámcové směrnice EU o vodní politice, dalších směrnic z oblasti voda a z obnovené strategie EU pro udržitelný rozvoj. Více zde...


Ministerstvo zemědělství

ministerstvo-zemedelstvi-voda
 

Ochrana vod je komplexní činností spočívající v ochraně množství a jakosti povrchových i podzemních vod, a to v souladu s požadavky českého práva i práva EU.

Základním právním předpisem Evropského parlamentu a Rady ustavujícím rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky členských států je směrnice 2000/60/ES (Vodní rámcová směrnice).

Ochranu vod, jejich využívání a práva k nim upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Některá jeho paragrafová ustanovení jsou upřesněna či rozvedena pomocí nařízení či vyhlášek.

Ochranou vody se dále zabývá směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES (tzv. rámcová směrnice pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů), která je v souladu s citovanou směrnicí 2000/60 ES a nařízením (ES) 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. V článku 11 ukládá tato směrnice zajištění vhodného opatření na ochranu vodního prostředí a zdrojů pitné vody před vlivem pesticidů a připravuje se její transpozice do české legislativy (novela zákona č. 326/2004 Sb. o ochraně rostlin a dalších, zejména do zákona o vodách).

Ministerstvo zemědělství jako garant připravuje spolu s Ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem životního prostředí Národní akční plán (NAP), který bude pojednávat i o  krocích vedoucích k naplnění uvedených předpisů. Více zde...


Voda v krajině

operacni-program-zivotni-prostredi
 

Projekt Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice se zabývá analýzou současného stavu krajiny v ČR ve vztahu k problematice ohrožení povodněmi a vodní erozí s následným návrhem souborů vhodných přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program Životní prostředí. Více zde...

 

V článku jsou uvedeny informace aktuální k 26. srpnu 2019.


Čtěte také:

SEDLÁK POD MILEŠOVKOU BOJUJE PROTI SUCHU (NOVINKY.CZ)

MUŽ, KTERÝ SÁZEL STROMY - INSPIRACE, KNIHA, FILM A LIDÉ

NECHCI SE STYDĚT ZA KRAJINU, KTEROU ODEVZDÁM SVÝM POTOMKŮM, ŘÍKÁ ZEMĚDĚLEC

UBÝVÁ VODA, MIZÍ LESY, ZNIČENÁ PŮDA A OTRÁVENÉ OBILÍ

Hodnocení článku
Hodnotil 1 čtenář průměrem 5 bodů z pěti
Diskuze

Kolik je jedna mínus jedna? (slovy)

Položky označené * je nutno vyplnit.

Logotyp Vox Populi